Be­ca­li: La FCSB nu au ce cău­ta cu­pe, că sunt de gen fe­mi­nin

Romania Libera - - Mica Publicitat­e - by Va­li Ivan lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fi­na­nța­to­rul Fot­bal Club FCSB, Gi­gi Be­ca­li, a dez­vă­lu­it ca­re sunt ade­vă­ra­te­le mo­ti­ve pen­tru ca­re nu es­te de acord cu mă­su­ra im­pu­să de Fe­de­rația Ro­mână de Fot­bal (FRF), ca fi­e­ca­re for­mație din Li­ga I să înfi­i­nțe­ze un de­par­ta­ment de fot­bal fe­mi­nin. Be­ca­li spu­ne că echi­pa sa es­te una sfântă, iar cum fe­mei­le nu au voie să in­tre nici în alta­rul bi­se­ri­cii, nu au voie să in­tre nici în ves­tia­rul FCSB.Toc­mai de ace­ea ni­cio cu­pă nu a mai in­trat în clu­bul lui Be­ca­li. De­oa­re­ce „cu­pă“es­te de ge­nul fe­mi­nin. Cu toa­te aces­tea, Be­ca­li spu­ne că el înțe­le­ge mai bi­ne de­cât mu­lți băr­bați ce simt fe­mei­le, dar asta nu are le­gă­tu­ră cu fot­ba­lul. „Nu vre­au să fiu înțe­les greșit. Eu înțe­leg ce simt fe­mei­le, mult mai bi­ne de­cât alți băr­bați. Doar am fă­cut pușcă­rie. Aco­lo ajun­gi să înțe­le­gi cu ade­vă­rat trăi­ri­le fe­mei­lor“, a de­cla­rat la­ti­fun­dia­rul.

Be­ca­li ar mai fi su­ge­rat ca echi­pa de fot­bal fe­mi­nin a clu­bu­lui său să fie înfi­i­nța­tă în Li­ga a IV-a,da­că es­te nea­pă­rat ne­voie.Asta,pen­tru a mai scu­ti din tim­pul pi­er­dut cu Tal­pan și Clu­bul Spor­tiv al Arma­tei Ste­aua, ca­re ar dori să preia pal­ma­re­sul for­mați­ei.

Din in­for­mați­i­le noas­tre, do­ri­nța preșe­din­te­lui FRF, Răzvan Bur­le­a­nu, de a obli­ga clu­bu­ri­le din Li­ga I să înfi­i­nțe­ze echi­pe de fot­bal fe­mi­nin vi­ne din ado­les­ce­nță, când ni­cio fa­tă nu voia să se joa­ce cu el. Acum, Bur­le­a­nu se mu­lțu­mește doar să pri­ve­as­că fe­te­le cum se joa­că între ele.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.