Pes­te 5.300 de ro­mâni s-au înre­gis­trat pe si­te-ul vot­strai­na­ta­te.ro

Romania Libera - - Pagina 2 -

Până în pre­zent, 5.328 de ale­gă­tori ro­mâni s-au înre­gis­trat pe por­ta­lul www.vot­strai­na­ta­te.ro, in­for­me­a­ză Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP), ca­re le ce­re, to­to­da­tă, ce­tă­ţe­ni­lor ca­re se înscriu on­li­ne să ac­ţi­o­ne­ze cu "ones­ti­ta­te şi co­rec­ti­tu­di­ne", ast­fel încât so­li­ci­ta­rea aces­to­ra să re­flec­te si­tua­ţia re­a­lă. "Din in­for­ma­ţi­i­le AEP exis­tă ale­gă­tori ca­re s-au înre­gis­trat cu op­ţi­u­nea de a vo­ta la o sec­ţie de vo­ta­re, de­şi nu lo­cu­i­esc în străi­nă­ta­te şi nici nu in­ten­ţi­o­nea­ză să că­lă­to­re­as­că în afa­ra ţă­rii în zi­le­le des­ti­na­te ale­ge­ri­lor, şi anu­me 8/9/10 noi­em­brie şi 22/23/24 noi­em­brie 2019. Aces­te fap­te pot atra­ge înfi­in­ţa­rea ar­ti­fi­cia­lă de sec­ţii de vo­ta­re, în de­tri­men­tul ale­gă­to­ri­lor ca­re in­ten­ţi­o­nea­ză cu ade­vă­rat să vo­te­ze la o sec­ţie de vo­ta­re din străi­nă­ta­te şi ri­di­că, im­pli­cit, cos­tu­ri­le în mod ne­jus­ti­fi­cat", se ara­tă în co­mu­ni­ca­tul AEP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.