Noi ma­ni­fes­ta­ţii pro-de­mo­cra­ţie la Hong Kong

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ma­ni­fes­tan­ţi pro-de­mo­cra­ţie au mar­şă­lu­it du­mi­ni­că, în Hong Kong, Bei­jin­gul aver­ti­zând la rândul său că nu va ră­mâne cu ''bra­ţe­le încru­ci­şa­te'' în fa­ţa ''for­ţe­lor ab­jec­te'' ca­re sub­mi­nea­ză uni­ta­tea na­ţi­o­na­lă, în ur­ma ci­oc­ni­ri­lor înre­gis­tra­te într-un car­ti­er co­mer­cial al fos­tei co­lo­nii bri­ta­ni­ce, re­la­te­a­ză AFP, po­tri­vit Ager­pres. Ora­şul din su­dul Chi­nei, ca­re se con­frun­tă cu cea mai gra­vă cri­ză politică de la re­tro­ce­da­rea sa în 1997 de că­tre Lon­dra, a cu­nos­cut de­ja opt we­e­ken­duri con­se­cu­ti­ve de ma­ni­fes­ta­ţii ur­ma­te din ce în ce mai des de con­frun­tări între mici gru­puri ra­di­ca­le şi for­ţe­le de or­di­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.