Po­lo­nia a cum­pă­rat 100 to­ne de aur în pri­mul se­mes­tru şi va re­pa­tria ju­mă­ta­te din ce are la Ban­ca Angli­ei

Pre­ţul au­ru­lui a cres­cut con­stant pe pia­ţa lo­ca­lă şi la BNR, cu cir­ca 10 lei, în ul­ti­ma lu­nă, de la pes­te 187 lei/g, pe 2 iu­lie, la pes­te 197 lei/g pe 2 au­gust.

Romania Libera - - Economie - florin.budescu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Es­te un ni­vel al pre­ţu­lui au­ru­lui ce nu a mai fost atins din anul 2012. Dar pre­ţul înre­gis­tre­a­ză creş­teri im­por­tan­te şi pe pia­ţa in­ter­na­ţi­o­na­lă, si­tuându-se la ma­xi­mul ul­ti­mi­lor şa­se ani fa­ţă de do­lar şi atin­gând ma­xi­mul tu­tu­ror tim­pu­ri­lor fa­ţă de do­la­rul ca­na­dian, la 1.910,4 do­lari ca­na­di­eni/un­cie.

Nic­ky Shi­els, stra­teg la Sco­tia­bank, apre­cia­ză că aces­te va­lori ma­xi­me re­pre­zin­tă doar cel mai re­cent eveni­ment din te­ma emer­gen­tă a ten­si­u­ni­lor va­lu­ta­re. „Pre­ţul au­ru­lui în fi­e­ca­re mo­ne­dă ma­jo­ră pa­re să fie la un ni­vel-re­cord, iar aces­ta es­te un in­di­ca­tor clar al fap­tu­lui că sun­tem în mij­lo­cul unui răz­boi va­lu­tar“, a spus ex­per­tul. Creş­te­ri­le de pre­ţuri au loc pen­tru că in­ves­ti­to­rii s-au re­fu­giat în aur din cau­za creş­te­rii in­cer­ti­tu­di­ni­lor glo­ba­le. Te­me­ri­le de pe pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re s-au ac­cen­tuat du­pă ce Do­nald Trump a anun­ţat noi ta­ri­fe va­ma­le pen­tru im­por­turi din Chi­na, de 300 mi­liar­de do­lari, pre­ţu­ri­le fu­tu­res pen­tru zi­ua res­pec­ti­vă înre­gis­trând o ma­jo­ra­re de 1,41%. Dar au­rul nu tra­ver­se­a­ză un salt de mo­ment, pia­ţa înre­gis­trând ma­xi­me şi pen­tru pri­ma ju­mă­ta­te a anu­lui. De ce? Băn­ci­le cen­tra­le au cum­pă­rat 374,1 to­ne. Es­te cea mai ma­re creş­te­re a re­zer­ve­lor din cei 19 ani în ca­re Wor­ld Gold Co­un­cil înre­gis­tre­a­ză da­te. Tot în pri­ma ju­mă­ta­te a anu­lui, pre­ţul au­ru­lui a de­pă­şit 1.400 do­lari/un­cie pen­tru pri­ma oa­ră din anul 2013.

Po­lo­nia, ve­de­ta

No­uă bănci cen­tra­le şi-au ma­jo­rat re­zer­ve­le în pri­ma ju­mă­ta­te a anu­lui cu cel pu­ţin o to­nă, din­tre aces­tea re­mar­cându-se Po­lo­nia, cu o im­por­tan­tă achi­zi­ţie în cel de-al doi­lea tri­mes­tru, de 100 to­ne. Ace­as­ta e cea mai im­por­tan­tă achi­zi­ţie fă­cu­tă pe pia­ţa au­ru­lui din anul 2009, când India a cum­pă­rat 200 to­ne de la FMI. Con­du­ce­rea băn­cii na­ţi­o­na­le po­lo­ne­ze spu­ne că de­ci­zia de ma­jo­ra­re a re­zer­vei de aur de la 228,6 to­ne, prin­tr-o achi­zi­ţie de 25,7 to­ne, în anul 2018, şi de 100 to­ne, în anul 2019, es­te o de­ci­zie stra­te­gi­că, ce va fi înso­ţi­tă şi de re­pa­tri­e­rea a cir­ca ju­mă­ta­te din au­rul de­po­zi­tat la Bank of England, în Lon­dra. Po­lo­ne­zii spun că au­rul es­te cea mai cre­di­bi­lă re­zer­vă şi un fur­ni­zor de încre­de­re ca­re di­lue­a­ză ris­cu­ri­le ge­o­po­li­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.