Inte­res uriaș pen­tru Cu­pa Mon­dia­lă

Romania Libera - - Sport -

Or­ga­ni­za­tă în pre­mi­e­ră pe con­ti­nen­tul asia­tic, Cu­pa Mon­dia­lă de Rug­by, ca­re ur­me­a­ză să de­bu­te­ze pe da­ta de 20 sep­tem­brie, se bu­cu­ră de un inte­res enorm din par­tea pu­bli­cu­lui. Ast­fel, la eveni­men­tul găz­du­it de Ja­po­nia, s-au înre­gis­trat apro­xi­ma­tiv 5,5 mi­li­oa­ne de so­li­ci­tări pen­tru bi­le­te. Di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Wor­ld Rug­by, Brett Gos­per, a de­cla­rat că vânză­ri­le de bi­le­te sunt ex­cep­ţi­o­na­le, ele de­pășind re­cor­dul înre­gis­trat la edi­ţia din Anglia, din 2015. To­to­da­tă, or­ga­ni­za­to­rii se aște­ap­tă ca par­ti­da inau­gu­ra­lă să fie ur­mă­ri­tă la TV de pes­te 40 de mi­li­oa­ne de te­les­pec­ta­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.