400 de co­pii, dis­pă­ru­ţi anual

Su­te de pe­re­chi de pan­to­fi au fost de­pu­se, sâmbă­tă, în fa­ţa Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI), pen­tru a atra­ge aten­ţia asu­pra ca­zu­ri­lor de co­pii dis­pă­ru­ţi.

Romania Libera - - Prima Pagina - andre­ea.andrei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ma­ni­fes­ta­rea, or­ga­ni­za­tă de PNL Bu­cu­reş­ti, a înce­put la 11.05, ora pri­mu­lui apel la 112 al Ale­xan­drei Mă­ce­şa­nu. Eveni­men­tul a fost or­ga­ni­zat „pen­tru a atra­ge aten­ţia că tra­ge­dia de la Caracal nu es­te sin­gu­la­ră“. Pre­şe­din­te­le fi­lia­lei PNL Bu­cu­reş­ti, Vi­o­le­ta Ale­xan­dru, a vor­bit des­pre ne­voia de pro­fe­si­o­na­li­za­re în ce­ea ce pri­veş­te ges­ti­o­na­rea ca­zu­ri­lor de dis­pa­ri­ţie.

Su­te de pe­re­chi de pan­to­fi au fost de­pu­se, sâmbă­tă, în fa­ţa Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI), pen­tru a atra­ge aten­ţia asu­pra ca­zu­ri­lor de co­pii dis­pă­ru­ţi. Ma­ni­fes­ta­rea, or­ga­ni­za­tă de PNL Bu­cu­reş­ti, a înce­put la 11.05, ora pri­mu­lui apel la 112 al Ale­xan­drei Mă­ce­şa­nu. Eveni­men­tul a fost or­ga­ni­zat „pen­tru a atra­ge aten­ţia că tra­ge­dia de la Caracal nu es­te sin­gu­la­ră“.

Pre­şe­din­te­le fi­lia­lei PNL Bu­cu­reş­ti, Vi­o­le­ta Ale­xan­dru, a vor­bit des­pre ne­voia de pro­fe­si­o­na­li­za­re în ce­ea ce pri­veş­te ges­ti­o­na­rea ca­zu­ri­lor de dis­pa­ri­ţie. „Să se spe­cia­li­ze­ze un corp de per­soa­ne din in­te­ri­o­rul sis­te­mu­lui pu­blic, ca­re să fie în sta­re să ges­ti­o­ne­ze ge­nul aces­ta de si­tua­ţii, si­tua­ţii apar­te pen­tru ca­re îţi tre­bu­ie un anu­mit ni­vel de pre­gă­ti­re ca să faci fa­ţă“, a spus Vi­o­le­ta Ale­xan­dru, ară­tând că s-ar pu­tea for­ma „ze­ce po­li­ţiş­ti, ze­ce spe­cia­liş­ti pe ju­deţ“, ci­te­a­ză Ager­pres.

To­to­da­tă, pre­şe­din­te­le PNL Bu­cu­reş­ti a su­bli­niat ne­voia de eva­luări în in­te­ri­o­rul sis­te­mu­lui de po­li­ţie. „Ce­rem ca în in­te­ri­o­rul sis­te­mu­lui de po­li­ţie să se fa­că niş­te eva­luări de sus în jos, de jos în sus, să se fa­că pe toa­te pa­li­e­re­le de­ci­zi­o­na­le şi să se co­mu­ni­ce pu­blic - cu­nos­cut fi­ind fap­tul că mi­nis­te­rul nu are ace­as­tă prac­ti­că a tran­spa­ren­ţei şi a co­mu­ni­că­rii in­for­ma­ţi­i­lor - de da­ta ace­as­ta le ce­rem să co­mu­ni­ce pu­blic ca­re sunt ni­ve­lu­ri­le de com­pe­ten­ţă“, a spus li­be­ra­la. Orga­ni­za­to­rul eveni­men­tu­lui, Da­ni­el Ci­un­gu, a afir­mat că aces­ta a fost gândit pen­tru a tra­ge un sem­nal de alar­mă: anual,400 de co­pii dis­pă­ru­ţi nu sunt gă­si­ţi.

„Obser­văm şi noi că din Ro­mânia ple­a­că foar­te mul­te per­soa­ne ti­ne­re, sunt fie ră­pi­te, fie amă­gi­te şi sunt du­se în alte ţări şi sunt fo­lo­si­te şi abu­za­te. E o ma­re pro­ble­mă pen­tru Ro­mânia că nu reu­şeş­te să îşi pro­te­je­ze ce­tă­ţe­nii. Si­gu­ran­ţa per­so­na­lă a fi­e­că­rui ce­tă­ţe­an e ce­va ca­re nu se poa­te ne­go­cia“, a afir­mat aces­ta.

200 de pe­re­chi de pan­to­fi, ju­că­rii de pluş, o can­de­lă şi car­tea „Co­pi­lul fu­rat“

Da­ni­el Ci­un­gu a men­ţi­o­nat şi «pre­si­u­nea pu­bli­că» în ur­ma ca­zu­lui Ale­xan­drei Mă­ce­şa­nu.

„E un caz ca­re de mul­ţi ani nu a mai fost întâlnit şi în si­ne pre­si­u­nea pu­bli­că (...),toa­tă lu­mea e pur şi sim­plu ner­voa­să. Ăsta e cu­vântul po­tri­vit, cred eu. Bi­neînţe­les că e mo­men­tul în ca­re ar tre­bui să se ac­ţi­o­ne­ze“, a mai spus orga­ni­za­to­rul ac­ţi­u­nii. În fa­ţa Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, în zo­na sta­tu­ii lui Iu­liu Ma­niu, au fost de­pu­se apro­xi­ma­tiv 200 de pe­re­chi de pan­to­fi, ju­că­rii de pluş, o can­de­lă şi car­tea “Co­pi­lul fu­rat” de Ian McEwan. Con­form ci­fre­lor ofi­cia­le, în Ro­mânia, anul tre­cut, au fost da­ţi dis­pă­ru­ţi 4.000 de mi­nori. Au fost re­gă­siți 3.600.

Mi­er­cu­rea tre­cu­tă, Ale­xan­dra Mă­ce­şa­nu, o fa­tă de 15 ani din co­mu­na Do­bros­lo­veni, ju­de­ţul Olt, a dis­pă­rut du­pă ce a ple­cat spre mu­ni­ci­pi­ul Caracal cu o ma­şi­nă „la oca­zie“. Mi­no­ra a su­nat de trei ori la nu­mă­rul de ur­gen­ţă 112, spu­nând că a fost se­ches­tra­tă de un băr­bat, însă au­to­ri­tă­ţi­le nu au reu­şit să iden­ti­fi­ce lo­cul în ca­re se afla. Anche­ta­to­rii au înce­put per­che­zi­ţia do­mi­ci­lia­ră la lo­cu­in­ţa băr­ba­tu­lui de 66 de ani vi­neri di­mi­nea­ţa, la cir­ca 19 ore de la ape­lul fe­tei.

Sâmbă­tă, DIICOT a in­for­mat că din ana­li­ze­le de la­bo­ra­tor ale pro­be­lor efec­tua­te până în pre­zent, în ca­zul de la Caracal a re­zul­tat pro­fi­lul ge­ne­tic al unei sin­gu­re per­soa­ne - Ale­xan­dra Mi­ha­e­la Mă­ce­şa­nu, con­clu­zie fun­da­men­ta­tă şti­in­ţi­fic pe com­pa­ra­rea aces­tui pro­fil ge­ne­tic de­ter­mi­nat cu pro­fi­lul ge­ne­tic de­ter­mi­nat al pă­rin­ţi­lor fe­tei. Pă­rin­ţii Ale­xan­drei Mă­ce­şa­nu sunt de acord ca pre­su­pu­se­le ră­mă­şi­ţe ale fi­i­cei lor să fie su­pu­se unei ex­per­ti­ze in­ter­na­ţi­o­na­le, a anu­nțat sâmbă­tă, pe Fa­ce­book, jur­na­lis­tul Ale­xan­dru Cum­pă­na­şu, un­chi­ul fe­tei. „Mi­nu­na­ţi ro­mâni ca­re ne sun­te­ţi ală­turi, am vor­bit cu pă­rin­ţii Ale­xan­drei acum şi au fost de acord să fa­cem o exper­ti­ză in­ter­na­ţi­o­na­lă a ră­mă­şi­ţe­lor pre­su­pu­se a fi ale Ale­xan­drei, pen­tru li­niş­tea su­fle­te­as­că a fa­mi­li­ei şi a tu­tu­ror şi pen­tru afla­rea ade­vă­ru­lui. Acum voi con­ti­nua să scot la ive­a­lă re­ţe­le­le şi com­pli­ci­tă­ţi­le din acest caz“, spu­nea Cum­pă­na­şu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.