CRIMELE DIN CARACAL: UCIGAȘUL ȘI A RECUNOSCUT FAPTA, ÎNTREBĂRIL­E RĂMÂN

Clau­diu Las­cos­chi, avo­ca­tul lui Ghe­or­ghe Din­că, a de­cla­rat că aces­ta le-a spus po­li­ţiști­lor că le-a ucis pe Ale­xan­dra și Lu­i­za, des­pre ca­re ar fi cre­zut că sunt pros­ti­tua­te.

Romania Libera - - Prima Pagina - cris­tian.ha­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Ca­zul cri­me­lor odi­oa­se din Caracal a că­pă­tat o no­uă tur­nu­ră du­pă ce Ghe­or­ghe Din­că și-a recunoscut fap­te­le.Avo­ca­tul aces­tu­ia a de­cla­rat că băr­ba­tul coo­pe­re­a­ză cu anche­ta­to­rii. „Și-a men­ţi­nut de­cla­ra­ţi­i­le (că le-a omo­rât pe ce­le do­uă fe­te – n.r.), a dat in­di­cii pen­tru a se lă­muri ca­zul. Deci a coo­pe­rat, pe scurt. (...) Lu­i­za şi Ale­xan­dra nu erau pros­ti­tua­te. El a cre­zut că sunt pros­ti­tua­te.Asta a fost în min­tea lui.A recunoscut că a între­ţi­nut re­la­ţii se­xua­le cu ele. Sus­ţi­ne că sunt doar do­uă vic­ti­me. A coo­pe­rat cu or­ga­nul ju­di­ciar, a dat in­di­cii şi an­che­ta are un curs fa­vo­ra­bil“, a pre­ci­zat Las­cos­chi sâmbă­tă.Aces­ta a fost de­sem­nat din ofi­ciu să-l ape­re pe Din­că. Între­bat da­că Din­că re­fu­ză să vor­be­as­că cu an­che­ta­tori fe­mei, avo­ca­tul nu a pu­tut con­fir­ma sau in­fir­ma acest lu­cru. „Nu am au­zit, să zic da sau ba, dar nu­mai băr­ba­ţi

au fost în ju­rul lui. In­clu­siv eu“, a spus avo­ca­tul.

Cer­ce­tări ex­tin­se ale DIICOT

DIICOT a pre­ci­zat, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să,că sâmbă­tă au con­ti­nuat ac­ti­vi­tă­ţi­le înce­pu­te cu o zi în ur­mă, „prin cer­ce­ta­rea lo­cu­in­ţei in­cul­pa­tu­lui,efec­tua­tă de echi­pe com­ple­xe, for­ma­te din pro­cu­ro­rii ca­re efec­tue­a­ză ur­mă­ri­rea pe­na­lă, po­li­ţiş­ti spe­cia­li­za­ţi în cer­ce­ta­rea in­frac­ţi­u­nii de omor, cri­mi­na­liş­ti şi po­li­ţiş­ti din ca­drul struc­tu­rii spe­cia­li­za­te a IGPR – DCCO“. Cer­ce­tă­ri­le efec­tua­te sâmbă­tă la lo­cu­in­ţa lui Ghe­or­ghe Din­că au vi­zat în prin­ci­pal sta­bi­li­rea pre­zen­ţei în acel loc a Lu­i­zei Me­len­cu,ado­les­cen­ta dis­pă­ru­tă în lu­na apri­lie – a anun­ţat pur­tă­to­rul de cu­vânt al DIICOT, Mi­ha­e­la Po­ri­me. „Cer­ce­ta­rea la fa­ţa lo­cu­lui (...) a vi­zat în spe­cial fi­xa­rea pre­zen­ţei Lu­i­zei la do­mi­ci­li­ul in­cul­pa­tu­lui. Cu oca­zia cer­ce­tă­rii cri­mi­na­lis­ti­ce au fost ri­di­ca­te trei ur­me bi­o­lo­gi­ce, a fost efec­tua­tă o con­du­ce­re în te­ren şi (...) o ac­ti­vi­ta­te efec­tua­tă de că­tre po­li­ţie, de cău­ta­re“, a de­cla­rat Mi­ha­e­la Po­ri­me, la Caracal. Re­fe­ri­tor la ce­le trei te­le­foa­ne gă­si­te în lo­cu­in­ţa lui Ghe­or­ghe Din­că,Mi­ha­e­la Po­ri­me a pre­ci­zat că s-a dis­pus o exper­ti­ză infor­ma­ti­că.„Incul­pa­tul a recunoscut fap­te­le de fi­e­ca­re da­tă şi chiar la ul­ti­ma au­di­e­re a dat noi in­di­cii. (...) Noi ana­li­zăm ori­ce pis­tă po­si­bi­lă“, a mai spus pur­tă­to­rul de cu­vânt al DIICOT.

ADN-ul Ale­xan­drei

Sâmbă­tă di­mi­nea­ţă, DIICOT a anun­ţat că, din ana­li­ze­le de la­bo­ra­tor ale pro­be­lor efec­tua­te până în pre­zent de INML în ca­zul de la Caracal, a re­zul­tat pro­fi­lul ge­ne­tic al unei sin­gu­re per­soa­ne – Ale­xan­dra Mi­ha­e­la Mă­ce­şa­nu, con­clu­zie fun­da­men­ta­tă şti­in­ţi­fic pe com­pa­ra­rea aces­tui pro­fil ge­ne­tic de­ter­mi­nat cu pro­fi­lul ge­ne­tic de­ter­mi­nat al pă­rin­ţi­lor fe­tei. „În ur­ma ana­li­ze­lor de la­bo­ra­tor ale pro­be­lor ri­di­ca­te, efec­tua­te până în pre­zent, a re­zul­tat pro­fi­lul ge­ne­tic al unei sin­gu­re per­soa­ne, res­pec­tiv Mă­ce­şa­nu Ale­xan­dra Mi­ha­e­la, con­clu­zie fun­da­men­ta­tă şti­in­ţi­fic pe com­pa­ra­rea aces­tui pro­fil ge­ne­tic de­ter­mi­nat cu pro­fi­lul ge­ne­tic de­ter­mi­nat al pă­rin­ţi­lor Ale­xan­drei“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al DIICOT.

Cum a pro­ce­dat

Ghe­or­ghe Din­că a recunoscut, la au­di­eri, că a ucis-o pe Ale­xan­dra Mă­ce­şa­nu, de 15 ani, pe da­ta de 25 iu­lie, în ju­rul orei 12.00, atunci când a sur­prins-o cu te­le­fo­nul în mână su­nând la 112,şi ul­te­ri­or i-a in­ci­ne­rat cor­pul. De ase­me­nea, el sus­ţi­ne că a ucis-o şi pe cea de-a do­ua fa­tă, Lu­i­za Me­len­cu, de 18 ani,însă anche­ta­to­rii nu au reu­şit să afle de la el un­de i-a arun­cat cor­pul.

„Tra­ge­dia nu es­te sin­gu­la­ră“

Su­te de pe­re­chi de pan­to­fi au fost de­pu­se, sâmbă­tă, în fa­ţa Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne,pen­tru a atra­ge aten­ţia asu­pra ca­zu­ri­lor de co­pii dis­pă­ru­ţi. Orga­ni­za­to­rul eveni­men­tu­lui, Da­ni­el Ci­un­gu, a afir­mat că aces­ta a fost gândit pen­tru a tra­ge un sem­nal de alar­mă: anual, 400 de co­pii dis­pă­ru­ţi nu sunt gă­si­ţi. „Obser­văm şi noi că din Ro­mânia ple­a­că foar­te mul­te per­soa­ne ti­ne­re; sunt fie ră­pi­te, fie amă­gi­te şi sunt du­se în alte ţări şi sunt fo­lo­si­te şi abu­za­te. E o ma­re pro­ble­mă pen­tru Ro­mânia că nu reu­şeş­te să-şi pro­te­je­ze ce­tă­ţe­nii. Si­gu­ran­ţa per­so­na­lă a fi­e­că­rui ce­tă­ţe­an e ce­va ca­re nu se poa­te ne­go­cia“, a de­cla­rat el. Da­ni­el Ci­un­gu a men­ţi­o­nat şi „pre­si­u­nea pu­bli­că“în ur­ma ca­zu­lui Ale­xan­drei Mă­ce­şa­nu. „E un caz ca­re de mul­ţi ani nu a mai fost întâlnit şi în si­ne pre­si­u­nea pu­bli­că (...), toa­tă lu­mea e pur şi sim­plu ner­voa­să.Ăsta e cu­vântul po­tri­vit,cred eu. Bi­neînţe­les că e mo­men­tul în ca­re ar tre­bui să se ac­ţi­o­ne­ze“, a mai spus orga­ni­za­to­rul ac­ţi­u­nii.

Și-a men­ţi­nut de­cla­ra­ţi­i­le (că le-a omo­rât pe ce­le do­uă fe­te –- n.r.), a dat in­di­cii pen­tru a se lă­muri ca­zul.“

CLAU­DIU LAS­COS­CHI, avo­cat

Din Ro­mânia ple­a­că foar­te mul­te per­soa­ne ti­ne­re; sunt fie ră­pi­te, fie amă­gi­te şi sunt du­se în alte ţări şi sunt fo­lo­si­te şi abu­za­te.“

DA­NI­EL CI­UN­GU, or­ga­ni­za­tor protest

FOTO: INQUAM PHOTOS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.