Ke­vin Spa­cey, scos de sub an­che­tă

Mișca­rea politică #MeToo, împo­tri­va hăr­ţu­i­rii se­xua­le, con­ti­nuă să fa­că vic­ti­me, chiar une­le „ne­vi­no­va­te“, cum es­te ac­to­rul Ke­vin Spa­cey.

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Câști­gă­to­rul Osca­ru­lui, ca­re a fost diz­grațiat în 2017,du­pă ce a fost acu­zat de mai mult de o du­zi­nă de per­soa­ne de agre­si­u­ne sau hă­rțu­i­re se­xua­lă, a apă­rut lângă sta­tu­ia „Bo­xer at Rest“(„Bo­xeur în re­paus“) de la Pa­laz­zo Mas­si­mo,pen­tru a ci­ti ope­ra lui Ga­bri­e­le Tin­ti des­pre un pu­gi­list învins și uzat. Spec­ta­co­lul vi­ne la o lu­nă du­pă ce pro­cu­ro­rii au re­nu­nțat la do­sa­rul pe­nal în ca­re Spa­cey a fost acu­zat că a agre­sat se­xual un băr­bat în vârstă de 18 ani din Nan­tuc­ket.

„Am zgu­du­it ța­ra, am fă­cut ca are­ne­le să vi­bre­ze, mi-am sfâșiat ad­ver­sa­rii în bu­căți“, a ci­tit Spa­cey. „Am aprins întu­ne­ri­cul, am adu­nat in­sul­te, am fo­rțat aplau­ze. Nu toa­tă lu­mea știa cum să fa­că

asta. Ni­ci­u­nul din­tre voi. Pe de altă par­te, viața nu es­te înspăi­mântă­toa­re pen­tru cei ca­re nu și-au asu­mat ni­ci­o­da­tă ris­cul.“Apa­rent, echi­pa ac­to­ru­lui a aler­tat mas­sme­dia că va exis­ta o lec­tu­ră im­pro­vi­za­tă și a pro­mis anu­mi­te in­ter­vi­uri cu Spa­cey, ca­re nu s-au con­cre­ti­zat.Tin­ti a pos­tat pe Twit­ter pen­tru a ne­ga zvo­nu­ri­le că po­e­zia sa a fost scri­să cu gândul lui Spa­cey. El a spus că fa­ce par­te din­tr-un proi­ect în ca­re scrie tri­bu­turi pen­tru ope­re­le de ar­tă an­ti­ce. „Ce noap­te mi­nu­na­tă! Toa­tă lu­mea a fost atât de fe­ri­ci­tă să săr­bă­to­re­as­că ar­ta, a fost o onoa­re să-l fi avut pe Ke­vin Spa­cey să-mi ci­te­as­că po­e­zi­i­le. Ro­ma te iu­bește“, a spus el.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.