INIŢIATIVĂ LEGISLATIV­Ă

Romania Libera - - Pagina 2 -

de­cla­ra­ţia zi­lei

Dăn­ci­lă nu are mi­lă: ma­sa­cre­a­ză ci­o­cârli­i­le! Gu­ver­nul res­pin­ge ini­ţia­ti­va legislativ­ă a USR pen­tru sal­va­rea unui sim­bol na­ţi­o­nal.”

MIHAI GOŢIU, se­na­tor USR

între­ba­rea zi­lei

Exper­ti­ză in­ter­na­ţi­o­na­lă în ca­zul cri­mei de la Caracal?

„Pă­rin­ţii Ale­xan­drei Mă­ce­şa­nu sunt de acord ca pre­su­pu­se­le ră­mă­şi­ţe ale fi­i­cei lor să fie su­pu­se unei ex­per­ti­ze in­ter­na­ţi­o­na­le”, a scris sâmbă­tă, pe FB, Ale­xan­dru Cum­pă­na­şu, un­chi­ul fe­tei.

te­me­le zi­lei

Cel pu­ţin 9 per­soa­ne au mu­rit în ur­ma unui atac ar­mat din Day­ton (Ohio), aces­ta fi­ind al doi­lea in­ci­dent în mai pu­ţin de 24 de ore, du­pă cel din Te­xas. Li­de­rul Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor a re­fu­zat să ex­clu­dă po­si­bi­li­ta­tea ale­ge­ri­lor din acest an, pe fon­dul spe­cu­la­ţi­i­lor cres­cânde po­tri­vit că­ro­ra Bo­ris Joh­nson pre­gă­tește par­ti­dul pen­tru cam­pa­nia în ţa­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.