Ecaterina Andronescu, de­mi­să de la Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei, du­pă o de­cla­rație con­tro­ver­sa­tă des­pre cri­ma de la Caracal

Romania Libera - - Actualitat­e - eu­gen.pă­trașcu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­mis-o pe Ecaterina Andronescu din func­ţia de mi­nis­tru al Edu­ca­ţi­ei prin­tr-un anu­nț fă­cut pe Fa­ce­book. „Sunt afir­ma­ţii ca­re ara­tă lip­să de înţe­le­ge­re – punc­tual, a ca­zu­lui de la Caracal şi, în ge­ne­ral, a mo­du­lui în ca­re tre­bu­ie să ne pro­te­jăm co­pi­ii de ră­piri, agre­si­uni, abuz şi tra­fic de per­soa­ne - din par­tea doam­nei Andronescu. Es­te o ati­tu­di­ne lip­si­tă de res­pon­sa­bi­li­ta­te, ca­re nu re­flec­tă po­zi­ţia Gu­ver­nu­lui şi ca­re nu îmi do­resc să de­vi­nă asi­mi­la­tă cu Exe­cu­ti­vul pe ca­re îl con­duc”,a ex­pli­cat Dăn­ci­lă. Pre­mi­e­rul îl va pro­pu­ne pe Va­ler-Da­ni­el Bre­az, ac­tua­lul mi­nis­tru al Cul­tu­rii, pen­tru pre­lua­rea in­te­ri­ma­tu­lui la Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei. Mi­nis­trul Edu­ca­ţi­ei, Ecaterina Andronescu, a afir­mat joi se­a­ră, într-o emi­si­u­ne la Ante­na 3, că ea a „învă­ţat de aca­să să nu se ur­ce cu străini în ma­şi­nă”, re­fe­rin­du-se la ca­zul Ale­xan­drei, fa­ta de 15 ani ră­pi­tă şi se­ches­tra­tă du­pă ce a ple­cat spre mu­ni­ci­pi­ul Caracal cu o ma­şi­nă „la oca­zie”. Du­pă ce a fost de­mi­să, Ecaterina Andronescu a apre­ciat că de­cla­ra­ţi­i­le ca­re au dus la de­mi­te­rea sa au că­pă­tat o in­ter­pre­ta­re ”ab­so­lut scoa­să din con­text” şi a men­ţi­o­nat că i se pa­re ”mai ne­o­biş­nu­it” fap­tul că a aflat din pre­să des­pre de­ci­zia prim-mi­nis­tru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

FOTO: INQUAM PHOTOS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.