Con­dam­nat în Indo­ne­zia

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fran­ce­zul Fe­lix De­rin (35 de ani) – ares­tat în sep­tem­brie 2018 pe ae­ro­por­tul din in­su­la tu­ris­ti­că Lom­bok (în apro­pi­e­re de Ba­li),venind din Sin­ga­po­re, în po­se­sia a aproa­pe 4 ki­lo­gra­me de dro­guri – a fost con­dam­nat inițial, în lu­na mai, la pe­de­ap­sa ca­pi­ta­lă, pe ca­re un tri­bu­nal in­do­ne­zian a co­mu­tat-o, pe 2 au­gust, la 19 ani de închi­soa­re. De­rin tran­spor­ta într-o va­li­ză ec­sta­sy,am­fe­ta­mi­ne și ke­ta­mi­nă,iar Indo­ne­zia es­te re­cu­nos­cu­tă pen­tru se­ve­ri­ta­tea în an­che­te­le de tra­fic de dro­guri.Den­ny Nur Indra,avo­ca­tul lui Fe­lix De­rin,a fost cel ca­re a anu­nțat co­mu­ta­rea pe­dep­sei cu moar­tea de­ci­să de Înal­ta Cur­te a in­su­lei Lom­bok, el des­cri­in­du-și cli­en­tul ca „o vic­ti­mă“, ca­re nu știa ce tran­spor­ta: „Da­că știa, nu ar fi adus dro­gu­ri­le aici“.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.