Ares­tări mul­ti­ple în rândul unor îna­lți fun­cți­o­nari și mem­bri ai eli­tei

Ga­ran­ta­rea loia­li­tă­ţii și sta­bi­li­tă­ţii sis­te­mu­lui e asi­gu­ra­tă prin ame­nin­ţa­re per­ma­nen­tă.

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Re­la­ta­te pe larg în me­dia mos­co­vi­tă sau stre­cu­ra­te în pre­sa lo­ca­lă, ares­tă­ri­le efec­tua­te în sfe­re­le înal­te ale sta­tu­lui rus se suc­ced,aler­tând mem­brii eli­tei.În pri­ma ju­mă­ta­te a lu­nii iu­lie, bi­la­nțul es­te im­pre­si­o­nant. La 1 iu­lie au fost ares­tați trei îna­lți fun­cți­o­nari din Da­ghes­tan. Do­uă zi­le mai târziu au avut loc per­che­ziții la se­di­ul ad­mi­nis­tra­tiv al re­gi­u­nii Vo­ro­nej,a do­ua zi au fost ares­tați șa­se mem­bri ai FSB (ser­vi­ci­i­le se­cu­ri­tății ru­sești) și în ace­e­ași zi au fost ares­tați re­pre­zen­tan­tul preșe­din­te­lui din dis­tric­tul fe­de­ral Ural, apoi vi­ce­preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trație al Ca­sei de Pen­sii, fos­tul prim-mi­nis­tru și fos­tul mi­nis­tru al Fi­na­nțe­lor re­gi­u­nii Astra­han.Au ur­mat suc­ce­siv per­che­ziții în ca­drul Gu­ver­nu­lui din Ia­kuția, în admi­nis­trația orașu­lui San­kt-Pe­ter­sburg,la Ban­ca Cen­tra­lă.Mo­ti­vul? Co­ru­pție sau cri­me eco­no­mi­ce. Înmu­lți­rea acu­zați­i­lor con­tra res­pon­sa­bi­li­lor ruși vi­ze­a­ză me­nți­ne­rea în ten­si­u­ne a între­gii sfe­re po­li­ti­ce.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.