Omul ca­re anun­ţă moar­tea

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

În anul 2002, aflat pe pa­tul de moar­te, ma­re­le po­et Ște­fan Au­gus­tin Doi­naş l-a ru­gat pe doc­to­rul său ca, în ca­zul mor­ţii sa­le, să o anun­ţe, la ori­ce oră din zi şi din noap­te, pe iu­bi­ta sa, Iri­nel Lu­ciu. Me­di­cul s-a con­for­mat. La scurt timp de la tran­smi­te­rea me­sa­ju­lui prin te­le­fon, ma­rea ba­le­ri­nă – ca­re a trăit

42 de ani ală­turi de el – a luat un pumn de som­ni­fe­re şi a mu­rit. La scurt timp, me­di­cul ca­re i-a dat fe­meii ves­tea mor­ţii po­e­tu­lui şi-a dat de­mi­sia şi a ple­cat din ţa­ră. De atunci, în Spi­ta­lul Uni­ver­si­tar din Bu­cu­reş­ti s-a in­sti­tu­it o cu­tu­mă. Ni­ci­un me­dic nu mai anun­ţă dis­pa­ri­ţia cu­i­va prin te­le­fon.

Sâmbă­tă,3 au­gust,Ana Bir­chall, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, l-a anun­ţat pe ta­tăl Ale­xan­drei Mă­ce­şa­nu că pro­be­le ADN din ce­nu­şa gă­si­tă în bu­toi­ul ar­ti­za­nal de ar­de­re din cur­tea „ca­sei oro­ri­lor“sunt ale fi­i­cei sa­le.

Ce le­ge îi dă ca­li­ta­tea de om ca­re anun­ţă moar­tea mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei? Pro­cu­ro­rii, zi­ce-se, în te­mei­u­ri­le le­gii de or­ga­ni­za­re, nu pot fur­ni­za da­te din do­sar. Păi şi atunci, cum a aflat mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei?

Până şi omul bol­nav de can­cer are drep­tul la a do­ua opi­nie. De ce Ra­por­tul IML nu s-a fă­cut pu­blic? Ca­re a fost me­to­da de in­ves­ti­ga­re a ră­mă­şi­ţe­lor bi­o­lo­gi­ce din ce­nu­şa gă­si­tă în bu­toi? Mai aştep­tăm şi a do­ua opi­nie a la­bo­ra­toa­re­lor sau închi­dem do­sa­rul? Da­că Ale­xan­dra es­te într-ade­văr moar­tă, atunci ce mai cau­tă DIICOT la Caracal? (Pen­tru cei ca­re nu ştiu, acro­ni­mul DIICOT pro­vi­ne de la Di­rec­ţia de In­ves­ti­ga­re a Infrac­ţi­u­ni­lor de Cri­mi­na­li­ta­te şi Te­ro­rism.) Au­to­rul aşa-zi­se­lor cri­me a fost ares­tat pen­tru tra­fic de car­ne vie, nu de omor de­o­se­bit de grav, ni­ci­de­cum pen­tru cri­me în se­rie. Da­că nu avem re­ţe­le de pros­ti­tu­ţie cu mi­nori, de ce mai avem pro­cu­rori DIICOT în te­ren? Mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei a fă­cut ex­ces de zel din prea mul­tă emo­ţie şi com­pa­si­u­ne pen­tru fa­mi­lia Mă­ce­şa­nu, sau pen­tru a da un sem­nal par­te­ne­ru­lui stra­te­gic, la fel ca, mai de­mult, No­ri­ca Ni­co­lai, şe­fa co­mi­si­ei de an­che­tă a închi­so­ri­lor se­cre­te ale CIA din Ro­mânia?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.