Nu mai avem Jus­ti­ţie in­de­pen­den­tă de cla­nu­ri­le ma­fi­o­te?

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

O pia­ţă se ba­ze­a­ză pe ce­re­re şi ofer­tă.Are Ca­ra­ca­lul su­fi­ci­en­ţi baş­tani cu bani să plă­te­as­că ser­vi­ci­i­le se­xua­le ale cli­en­te­lei ofe­ri­te de peş­ti?

Oa­re de ce nu cre­de ni­meni că in­ter­lo­pii sunt ur­mă­ri­ţi de pro­cu­rori? Ac­ţi­u­nea de ex­tra­ge­re a sol­da­tu­lui ca­re l-a ucis pe Teo Pe­ter de că­tre alt am­ba­sa­dor ame­ri­can nu e re­pe­ta­tă şi azi? Sun­tem fi­de­li par­te­ne­ru­lui stra­te­gic. Dar scrie în vreun do­cu­ment ofi­cial (aşa cum a pro­mis altă­da­tă,la Pen­ta­gon,Traian Bă­ses­cu, po­tri­vit sur­se­lor me­le din MApN, că vom oferi car­ne şi ei vor da gloan­ţe) că po­po­rul ro­mân tre­bu­ie să ofe­re, în schim­bul se­cu­ri­tă­ţii na­ţi­o­na­le, nu nu­mai mi­liar­dul de la bu­get, ci şi fră­ge­zi­mea ge­ne­ra­ţi­ei ju­veni­le?

Întreb, ca să-l con­tra­zic pe ma­es­trul Ilie Şer­bă­nes­cu (pe ca­re cu onor îl oglin­desc în pa­gi­ni­le de joi ale zia­ru­lui „Ro­mânia li­be­ră“) că nu sun­tem o co­lo­nie.

Oa­re se do­reş­te pu­ne­rea ba­tis­tei pe ţam­bal? E ci­ne­va îngri­jo­rat că se de­man­te­le­a­ză sta­tul pa­ra­lel, con­sti­tu­it, cum bi­ne se ve­de, din şta­bi lo­ca­li, po­li­ţiş­ti şi in­ter­lo­pi? Oa­re de ce Po­li­ţia de Fron­ti­e­ră nu a dat con­semn la fron­ti­e­ră pe nu­me­le Ale­xan­drei de­cât du­pă pa­tru zi­le? Oa­re în ca­za­nul im­pro­vi­zat au ars şi or­ga­ne­le, sau vom afla pes­te ze­ce ani, ca-n ca­zul pro­fe­soa­rei de la Sla­ti­na, dis­pă­ru­tă, că ani­ma­le­le le-au înfu­le­cat?

Oa­re pro­cu­ro­rii şi po­li­ţiş­tii nu vor ono­ru­ri­le so­ci­e­tă­ţii pen­tru o lo­vi­tu­ră de ex­cep­ţie da­tă unui car­tel al tra­fi­can­ţi­lor de mi­no­re?

Toa­tă lu­mea din ma­gis­tra­tu­ră a pus bo­tul la mă­lai­ul in­ter­lo­pi­lor? Nu mai avem Jus­ti­ţie in­de­pen­den­tă de cla­nu­ri­le ma­fi­o­te?

Oa­re vom ve­dea vreun ca­păt de re­ţea, vreun ma­gis­trat,vreun po­li­ţist,vreun ma­hăr lo­cal pus sub acu­za­re, sau tot ce e val ca va­lul tre­ce?

Oa­re înţe­leg şi ju­ve­ţii #re­zist că sta­tul pa­ra­lel exis­tă? A apă­rut în aces­te zi­le în toa­tă splen­doa­rea.A stră­lu­cit pe ecra­ne. Şi nu e un ex­tra­te­res­tru.

Să-i dau a mia oa­ră ia­răși drep­ta­te lui Octa­vian Pa­ler, fos­tul di­rec­tor al „Ro­mâni­ei li­be­re“? „Ori­ce e cu pu­tin­ţă, în lu­mea asta, in­clu­siv ca vi­no­va­ţii să se îmbra­ce în ro­bă de ju­de­că­tori şi să con­dam­ne vic­ti­me­le“, scria în car­tea „Un om no­ro­cos“.

No­ro­cul nos­tru e că ne dăm se­a­ma câtă im­pro­vi­za­ţie e pe sce­na au­to­ri­tă­ţii ju­de­că­to­reş­ti sau că am fost con­tem­po­rani cu Pa­ler?

Si­gur mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei nu ştie ci­ne e me­di­cul ca­re şi-a dat de­mi­sia du­pă ce a anun­ţat moar­tea lui Doi­naş? Oa­re poa­te vreo slu­gă să-i spu­nă stă­pânu­lui ci­ne l-a cu­prins cu col­ţii ca ar­gin­tul, gro­hăind sub co­paci? „Dar prin­ţul răs­pun­se ᾽ntor­cându-se: Taci“.

Dar poa­te ci­ne­va să-i tra­du­că sin­gu­ru­lui am­ba­sa­dor nes­chim­bat de Trump din Europa de Est „Mis­tre­ţul cu col­ţi de ar­gint“, pen­tru a înţe­le­ge că el e Prin­ţul în po­ves­tea asta?

Oa­re se do­reş­te pu­ne­rea ba­tis­tei pe ţam­bal? E ci­ne­va îngri­jo­rat că se de­man­te­le­a­ză sta­tul pa­ra­lel, con­sti­tu­it, cum bi­ne se ve­de, din şta­bi lo­ca­li, po­li­ţiş­ti şi in­ter­lo­pi?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.