Exis­ta cel pu­tin do­ua cai

de ac­ti­u­ne si de re­ac­ti­u­ne

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

Vă­zând, sâmbă­tă, spe­cia­liş­tii Poliţiei cu de­tec­toa­re de me­ta­le în la­nul de floa­re­a­soa­re­lui, nu vi s-a fă­cut dor de Ma­con­do, sa­tul lui Buen­dia, un­de ţi­ga­nii au adus pri­mii mag­ne­ţi, din ope­ra ca­pi­ta­lă „Un ve­ac de sin­gu­ră­ta­te“a lui Ga­bri­el Gar­cia Mar­quez?

Oa­re de ce au fost re­tra­şi sol­da­ţii ame­ri­cani de la De­ve­se­lu?

Ce cau­tă FBI în Ro­mânia? De ci­ne a fost in­vi­tat?

Da­că pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă do­reş­te des­truc­tu­ra­rea re­ţe­le­lor de cri­mă or­ga­ni­za­tă, mai are spe­ran­ţa

Da­că pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă do­reş­te des­truc­tu­ra­rea re­ţe­le­lor de cri­mă or­ga­ni­za­tă, mai are spe­ran­ţa că asta se va fa­ce?

că asta se va fa­ce?

De ce ni­meni nu cre­de în ar­de­rea cor­pu­lui Ale­xan­drei într-un sim­plu bu­toi?

Oa­re de ce nu vin #re­zis­ten­ţii să pu­nă lu­mânări şi la Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei? Cre­de ci­ne­va că Hans Klemm s-a dus la Mihai Fi­for pen­tru a dis­cu­ta su­bi­ec­te din agen­da bi­la­te­ra­lă, fă­ră abor­da­rea su­bi­ec­tu­lui re­ţe­le­lor din Caracal? Exis­tă da­te ale vi­e­ţu­i­rii pus­tni­ce în „mă­năs­ti­rea“de că­lu­gări ame­ri­cani cu uni­for­mă de la schi­tul De­ve­se­lu?

Oa­re fo­lo­sesc ei bro­mu­ra, la fel ca-n Arma­ta Ro­mână de di­nain­te de 1989?

Cre­de ci­ne­va că se do­mes­ti­cesc fe­te­le (aşa se che­a­mă, în lim­ba­jul pro­xe­ne­ţi­lor, ac­ţi­u­nea de ra­co­la­re şi pre­gă­ri­re a su­bi­ec­te­lor) pen­tru „ca­ri­e­ra“de del­fin prin mă­ri­le înspu­ma­te de la brâul onor cli­en­te­lei în jos?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.