Mes­si, 3 luni fă­ră nați­o­na­lă

Du­pă ce i-a acu­zat de co­rup­ţie pe con­du­că­to­rii Con­fe­de­ra­ţi­ei Sud-Ame­ri­ca­ne de Fot­bal, la Co­pa Ame­ri­ca, sta­rul ar­gen­ti­nian Li­o­nel Mes­si a fost sus­pen­dat trei luni.

Romania Libera - - Sport - @ro­ma­nia­li­be­ra.ro ca­ta­lin.mihai San­cți­u­nea pri­mi­tă îl va împi­e­di­ca pe de­ca­rul Bar­ce­lo­nei să evo­lue­ze în me­ci­u­ri­le ami­ca­le pe ca­re Argen­ti­na le va dis­pu­ta cu Chi­le, Me­xic şi Ger­ma­nia,

pro­gra­ma­te în lu­ni­le sep­tem­brie şi oc­tom­brie.Sus­pen­da­rea lui Mes­si se va încheia la înce­pu­tul lu­nii noi­em­brie, iar el va fi eli­gi­bil pen­tru cam­pa­nia de ca­li­fi­ca­re sud-ame­ri­ca­nă la Cu­pa Mon­dia­lă 2022 din Qa­tar, ce va de­bu­ta în mar­tie 2020, cu ex­cep­ţia pri­mu­lui meci pen­tru ca­re es­te sus­pen­dat. Că­pi­ta­nul „al­bi­ce­lești­lor” a pri­mit car­to­na­şul ro­şu în mi­nu­tul 37 al me­ci­u­lui Argen­ti­na–Chi­le, con­tând pen­tru lo­cul 3 la Co­pa Ame­ri­ca 2019, du­pă o alter­ca­ţie cu Ga­ry Me­del, eli­mi­nat la rândul său. La fi­nal, Mes­si a fă­cut de­cla­rații șo­can­te și a lan­sat acu­zații gra­ve la adre­sa or­ga­ni­za­to­ri­lor com­pe­tiți­ei sud-ame­ri­ca­ne. „Nu pu­tem fa­ce par­te din ace­as­tă co­rup­ţie, din ace­as­tă lip­să de res­pect. Ne-am să­tu­rat de co­rup­ţie, de ar­bi­trii şi de tot ce afec­te­a­ză spec­ta­co­lul”, afir­ma­se gol­ghe­te­rul Bar­ce­lo­nei. De ase­me­nea,ju­că­to­rul în vârstă de 32 de ani va tre­bui să achi­te o amen­dă de 50.000 de do­lari. El poa­te fa­ce apel în şap­te zi­le împo­tri­va aces­tor san­cți­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.