Di­na­mo, sal­va­tă de Po­pa

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mihai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Di­na­mo a reușit pri­ma vic­to­rie din acest se­zon, du­pă ce a tre­cut cu sco­rul de 4-2 de nou-pro­mo­va­ta Aca­de­mi­ca Clin­ceni. Con­duși de pe ban­că de Se­bas­tian Mo­ga și Iu­lian Mi­hă­es­cu, roș-al­bii au fă­cut un joc slab în pri­ma re­pri­ză, spre de­za­mă­gi­rea ce­lor 1.500 de fani pre­ze­nți în tri­bu­ne. Di­na­mo­viștii au mar­cat pri­mul lor gol în acest cam­pi­o­nat în mi­nu­tul 52, prin Da­ni­el Po­pa, ata­cant in­tro­dus la pau­ză, la ca­pă­tul unei ac­ţi­uni în ca­re a tre­cut de unul sin­gur prin apă­ra­rea il­fo­veni­lor. Mat­tia Mon­tini a ma­jo­rat di­fe­ren­ţa trei mi­nu­te mai târziu.Apoi,Aca­de­mi­ca a ega­lat, prin go­lu­ri­le mar­ca­te de slo­va­cul Ja­kub Voj­tus și de Ro­bert Ion.Ace­lași Po­pa a adus vic­to­ria gaz­de­lor, du­pă go­lu­ri­le din mi­nu­te­le 82 și 90+3. Cu ce­le trei punc­te, Di­na­mo pă­ră­sește po­ziția de „lan­ter­nă roșie”.

Ga­bri­el Ta­maş es­te ofi­cial ju­că­to­rul echi­pei Astra Gi­ur­giu, fun­da­şul sem­nând un con­tract va­la­bil pen­tru un se­zon. El ar pu­tea de­bu­ta astă­zi, în me­ci­ul cu FCSB.

În mo­men­tul de față ne­go­ci­ez cu doi an­tre­nori, dar la me­ci­ul cu Astra va sta pe ban­că se­cun­dul.“GIGI BECALI, DES­PRE NO­UL ANTRENOR DE LA FCSB

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.