Crește nor­ma de hra­nă pen­tru deți­nuți

Impac­tul asu­pra bu­ge­tu­lui de anul aces­ta va fi de 1.108.000 lei

Romania Libera - - Prima Pagina - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei a anun­ţat, luni, că are obli­ga­ţia le­ga­lă să sta­bi­le­as­că și să ac­tua­li­ze­ze va­loa­rea fi­nan­cia­ră a nor­me­lor de hra­nă pen­tru per­soa­ne­le pri­va­te de libertate.

Ca ur­ma­re in­ter­pre­tă­ri­lor apă­ru­te în spa­ţi­ul pu­blic cu pri­vi­re la ac­tua­li­za­rea nor­me­lor de hra­nă pen­tru di­fe­ri­te­le ca­te­go­rii de de­ţi­nu­ţi, ur­mă­toa­re­le pre­ci­zări se im­pun a fi fă­cu­te: Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei are obli­ga­ţia le­ga­lă să sta­bi­le­as­că şi să ac­tua­li­ze­ze va­loa­rea fi­nan­cia­ră a nor­me­lor de hra­nă, la pro­pu­ne­rea Admi­nis­tra­ţi­ei Na­ţi­o­na­le a Pe­ni­ten­cia­re­lor, în func­ţie de in­di­cii pre­ţu­ri­lor de con­sum co­mu­ni­ca­ţi ofi­cial.

„Ur­ma­re in­ter­pre­tă­ri­lor apă­ru­te în spa­ţi­ul pu­blic cu pri­vi­re la ac­tua­li­za­rea nor­me­lor de hra­nă pen­tru di­fe­ri­te­le ca­te­go­rii de de­ţi­nu­ţi, ur­mă­toa­re­le pre­ci­zări se im­pun a fi fă­cu­te: Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei are obli­ga­ţia le­ga­lă să sta­bi­le­as­că şi să ac­tua­li­ze­ze va­loa­rea fi­nan­cia­ră a nor­me­lor de hra­nă, la pro­pu­ne­rea Admi­nis­tra­ţi­ei Na­ţi­o­na­le a Pe­ni­ten­cia­re­lor, în func­ţie de in­di­cii pre­ţu­ri­lor de con­sum co­mu­ni­ca­ţi ofi­cial, când aceş­tia de­pă­şesc ni­ve­lul de 5%. Pen­tru

pe­ri­oa­da ul­te­ri­oa­ră anu­lui 2018, când s-a efec­tuat ul­ti­ma ac­tua­li­za­re, in­di­ce­le a fost de 5,66%, po­tri­vit da­te­lor co­mu­ni­ca­te de Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de Sta­tis­ti­că. Proi­ec­tul a fost pus în dez­ba­te­re pu­bli­că, ur­mând ca, la fi­na­lul ex­pi­ră­rii pe­ri­oa­dei, să se sta­bi­le­as­că ni­ve­lul de ac­tua­li­za­re, po­tri­vit li­mi­te­lor mi­ni­me şi ma­xi­me pu­bli­ca­te, ce va fi apro­bat”, se ara­tă în pre­ci­za­rea tran­smi­să de MJ. Amin­tim că Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei a pus în dez­ba­te­re pu­bli­că, pe 2 au­gust, un proi­ect de or­din pen­tru apro­ba­rea va­lo­ri­lor fi­nan­cia­re ac­tua­li­za­te ale nor­me­lor de hra­nă pen­tru per­soa­ne­le pri­va­te de libertate, in­for­me­a­ză Ager­pres.

În re­fe­ra­tul de apro­ba­re, MJ no­te­a­ză că ac­tua­li­za­rea va­lo­rii fi­nan­cia­re a nor­me­lor de hra­nă ale per­soa­ne­lor pri­va­te de libertate se fa­ce pe­ri­o­dic, pe ba­za in­di­ci­lor pre­ţu­ri­lor de con­sum, da­că re­zul­tă di­fe­ren­ţe de pes­te 5% fa­ţă de lu­na în ca­re s-a sta­bi­lit ul­ti­ma va­loa­re.

„Până în pre­zent nu a mai exis­tat o ac­tua­li­za­re a va­lo­ri­lor fi­nan­cia­re ale nor­me­lor de hra­nă, sub­sec­ven­tă sta­bi­li­rii aces­to­ra prin (...) or­di­nul mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei nr. 3146/C/2018 pen­tru apro­ba­rea va­lo­ri­lor fi­nan­cia­re ale nor­me­lor de hra­nă ale per­soa­ne­lor pri­va­te de libertate“, se mai ara­tă în do­cu­ment.

MJ spu­ne că, po­tri­vit da­te­lor sta­tis­ti­ce fur­ni­za­te de că­tre Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de Sta­tis­ti­că, in­di­ce­le pre­ţu­ri­lor de con­sum pen­tru pro­du­se­le ali­men­ta­re (IPC Măr­furi ali­men­ta­re) pen­tru pe­ri­oa­da sep­tem­brie 2018 - mai 2019 es­te de 105,66%. „Având în ve­de­re di­fe­ren­ţa pro­cen­tua­lă de pes­te 5% (res­pec­tiv 5,66%), pre­cum şi dis­po­zi­ţi­i­le ar­ti­co­lu­lui 51, ali­nea­tul (2) din Ordo­nan­ţa Gu­ver­nu­lui 26/1994, cu mo­di­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ul­te­ri­oa­re, es­te ne­ce­sa­ră ac­tua­li­za­rea va­lo­ri­lor fi­nan­cia­re ale nor­me­lor de hra­nă ale per­soa­ne­lor pri­va­te de libertate“, se pre­ci­ze­a­ză în re­fe­rat. Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei adau­gă că impac­tul fi­nan­ciar asu­pra bu­ge­tu­lui ge­ne­ral con­so­li­dat va fi în acest an de 1.108.000 lei, iar pen­tru ur­mă­to­rii pa­tru ani - de câte 2.198.000 lei.

FOTO: INQUAM PHOTOS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.