Ta­xa pe za­hă­rul din bău­tu­ri­le ră­co­ri­toa­re

Mă­suri de pre­ven­ţie pro­pu­se de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Iniția­tă de Mi­nis­te­rul Să­nă­tății, mă­su­ra fa­ce par­te din­tr-un pa­chet mai am­plu, ca­re mai pre­ve­de crește­rea ac­ci­ze­lor la tu­tun, re­du­ceri ale per­so­na­lu­lui bu­ge­tar sau eli­mi­na­rea unor spo­ruri de ca­re be­ne­fi­cia­ză fun­cți­o­na­rii. Ast­fel, bău­tu­ri­le cu un co­nți­nut de za­hăr între 5 și 8 gra­me la 100 de mi­li­li­tri vor avea o ac­ci­ză de 0,8 lei pe li­tru. De ase­me­nea, bău­tu­ri­le cu un co­nți­nut de pes­te 8 gra­me la 100 de mi­li­li­tri de pro­dus vor fi ta­xa­te cu 1 leu pe li­tru. Acci­za va fi da­to­ra­tă de pro­du­că­tori, im­por­ta­tori sau cei ca­re achi­ziți­o­nea­ză in­tra­co­mu­ni­tar, dar cel mai pro­ba­bil se va re­flec­ta și în prețul la raft. Pen­tru ce­le cir­ca 4 luni de apli­ca­re de anul aces­ta,

sep­tem­brie-de­cem­brie, impac­tul la bu­ge­tul sta­tu­lui es­te de 320 mi­li­oa­ne lei. În România, dia­be­tul za­ha­rat a de­venit de­ja o pro­ble­mă de să­nă­ta­te pu­bli­că, pes­te 1,3 mi­li­oa­ne de per­soa­ne fi­ind diag­nos­ti­ca­te cu ace­as­tă boa­lă, iar alte trei mi­li­oa­ne aflându-se în zo­na de risc, po­tri­vit Me­dia­fax. Me­di­cii atrag aten­ţia că za­hă­rul adău­gat în can­ti­tă­ţi mari în su­curi dă de­pen­den­ţă, iar cei mai ex­puși sunt ti­ne­rii și ado­les­cen­ţii. Ide­ea ta­xă­rii bău­tu­ri­lor car­bo­ga­zoa­se, mo­ti­va­tă ofi­cial ca o mă­su­ră de pre­venție în do­me­ni­ul să­nă­tății, es­te însă una mai ve­che în gu­ver­na­rea PSD. Des­pre ea vor­bea încă din 2017 fos­tul mi­nis­tru de Fi­na­nțe, Io­nuț Mișa. Și se­na­to­rul USR Adrian Wiener a de­pus un proi­ect le­gis­la­tiv pri­vind ac­ci­za­rea su­cu­ri­lor cu co­nți­nut ri­di­cat de za­hăr.

Nu­me­roa­se stu­dii şti­in­ţi­fi­ce ara­tă o aso­ci­e­re între con­su­mul de bău­turi ră­co­ri­toa­re cu adaos de za­ha­ruri şi in­ci­den­ţa obe­zi­tă­ţii şi a dia­be­tu­lui za­ha­rat.“ADRIAN WIENER, se­na­tor

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Un ro­mân con­su­mă anual 80 de li­tri de bău­turi ră­co­ri­toa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.