Altul mai Bre­az nu au gă­sit

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­mis-o pe Eca­te­ri­na Andro­nes­cu din func­ţia de mi­nis­tru al Edu­ca­ţi­ei. Mul­ţi ar spu­ne că de­ci­zia pre­mi­e­ru­lui es­te foar­te întârzia­tă.

Romania Libera - - Prima Pagina - LAURENȚIU MUȘOIU edi­to­ria­list

Acest lu­cru de­mon­stre­a­ză că Dăn­ci­lă nu es­te in­te­re­sa­tă de soar­ta șco­lii ro­mânești, ci de a obți­ne un plus de ima­gi­ne, în ve­de­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le. Eca­te­ri­na Andro­nes­cu nu mai avea de ce să ocu­pe fo­to­li­ul de șef al învăță­mântu­lui de când a lan­sat o ade­vă­ra­tă abram­bu­re­a­lă de proi­ect de le­ge a Edu­cați­ei, ca­re a reușit să șo­che­ze, prin idei­le pe ca­re le co­nți­ne,

chiar și ve­chii su­sți­nă­tori ai șe­fei de la Uni­ver­si­ta­tea Po­li­teh­ni­ca din Bu­cu­rești. Eca­te­ri­na Andro­nes­cu tre­bu­ia de­mi­să pen­tru că nu a reușit să asi­gu­re ma­nua­le șco­la­re pen­tru toți ele­vii și tran­sport că­tre uni­tăți­le de învăță­mânt. Andro­nes­cu tre­bu­ia să pă­ră­se­as­că fun­cția ime­diat du­pă ce a pre­zen­tat proi­ec­tul ce amețea to­tal exa­me­nul de Ba­ca­lau­re­at, șco­li­le pro­fe­si­o­na­le, li­ce­e­le te­o­re­ti­ce și pe­da­go­gi­ce.

Dar nu am vă­zut ni­cio re­a­cție a pre­mi­e­ru­lui Dăn­ci­lă atunci, cu toa­te că i s-a ce­rut acest lu­cru din par­tea so­ci­e­tății ci­vi­le, sin­di­ca­te­le și or­ga­ni­zați­i­le non­gu­ver­na­men­ta­le din învăță­mânt con­tes­tând idei­le mi­nis­tru­lui.

Ove­dem, în schimb, de­mi­să pe Eca­te­ri­na Andro­nes­cu du­pă niște de­cla­rații – ce-i drept, abe­ran­te – le­ga­te de ca­zul din Ca­ra­cal. Dar da­că învăță­mântul ro­mânesc ar fi câști­gat un leu la fi­e­ca­re de­cla­rație abe­ran­tă a Eca­te­ri­nei Andro­nes­cu, din pos­tu­ra de șe­fă a Edu­cați­ei, am fi de­pășit de­mult și Fin­lan­da.

Di­fe­re­nța es­te că, de ace­as­tă da­tă, vor­bim des­pre un su­bi­ect sen­si­bil pen­tru opi­nia pu­bli­că, de pe ur­ma că­ru­ia po­li­ti­ci­e­nii pot avea de câști­gat sau de pi­er­dut. Încă o tra­ge­die, du­pă Co­lec­tiv, ce de­vi­ne „ar­mă“în dis­pu­ta politică pen­tru Pa­la­tul Cotroceni. Pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă nu pu­tea ra­ta oca­zia de a câști­ga puțin la ima­gi­ne.Așa că a de­mis-o pe Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, un per­so­naj, ori­cum, con­tro­ver­sat, și în con­tex­tul aces­tui su­bi­ect emoți­o­nal le­gat de tra­ge­di­i­le din Ca­ra­cal. În rest, pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă o pre­o­cu­pă soar­ta Învăță­mântu­lui la fel de mult ca pe ri­va­lul său în cur­sa pen­tru Cotroceni, Klaus Io­han­nis. Ne amin­tim de proi­ec­tul „stră­lu­ci­tor“România Edu­ca­tă, al preșe­din­te­lui Io­han­nis. Acel proi­ect cu­prin­dea doar gar­ga­ră pre­zi­de­nția­lă și ni­mic con­cret pen­tru învăță­mânt. La fel es­te și de­mi­te­rea Eca­te­ri­nei Andro­nes­cu – pur și sim­plu, doar o gar­ga­ră. Iar pes­te câte­va luni, pes­te câți­va ani, doam­na Ca­ti o să re­vi­nă și pen­tru al cin­ci­lea man­dat de mi­nis­tru al Edu­cați­ei. Până acum, nu a reușit să încheie nici mă­car unul.

O altă do­va­dă că nu in­te­re­sul Învăță­mântu­lui a fost vi­zat prin de­mi­te­rea Eca­te­ri­nei Andro­nes­cu es­te pro­pu­ne­rea pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă pen­tru asi­gu­ra­rea in­te­ri­ma­tu­lui la Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei Nați­o­na­le. Dăn­ci­lă l-a pro­pus pe ac­tua­lul mi­nis­tru al Cul­tu­rii, Va­ler-Da­ni­el Bre­az. Nu se pu­tea o de­ci­zie mai nein­spi­ra­tă, sau poa­te se ur­mă­rește un nou show cu Klaus Io­han­nis. Bre­az se află în mij­lo­cul unui ma­re scan­dal și îi es­te ce­ru­tă de­mi­sia. Du­pă mai mu­lți oa­meni de cul­tu­ră și re­pre­zen­ta­nți ai so­ci­e­tății ci­vi­le, și Gi­gel Ştir­bu, pre­şe­din­te­le Co­mi­si­ei pen­tru cul­tu­ră din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, i-a ce­rut de­mi­sia lui Bre­az. Mi­nis­trul Cul­tu­rii tre­bu­ia să se pre­zin­te la Co­mi­sie, pen­tru a da ex­pli­cații atât în scan­da­lul con­stru­i­rii Mu­zeu­lui de Is­to­rie a Evrei­lor şi a Ho­lo­caus­tu­lui din România în spa­ţi­ul ad­mi­nis­trat de Mu­zeul Na­ţi­o­nal de Is­to­rie Na­tu­ra­lă „Gri­go­re Anti­pa“, cât și în le­gă­tu­ră cu fi­na­nța­rea și chel­tu­i­rea ba­ni­lor la Te­a­trul Nați­o­nal „I.L. Ca­ra­gia­le“din Bu­cu­rești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.