Tsa­hal – într-un con­text ge­os­tra­te­gic nou

Po­tri­vit co­ti­dia­nu­lui pan-arab „Asharq al-Awsar“, avi­oa­ne F-35 ale Tsa­hal (ar­ma­ta is­ra­e­lia­nă) au vi­zat mi­li­ţii și­i­te pro-ira­ni­e­ne. Rai­du­ri­le au avut loc pe 19 și 28 iu­lie, la Al-Cho­u­ha­da și res­pec­tiv în ta­bă­ra Ashraf, o ba­ză pro-ira­nia­nă din nord-es­tul Ba

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Po­tri­vit co­ti­dia­nu­lui pan-arab „Asharq al-Awsar“, avi­oa­ne F-35 ale Tsa­hal (ar­ma­ta is­ra­e­lia­nă) au vi­zat mi­liții și­i­te pro-ira­ni­e­ne. Rai­du­ri­le au avut loc pe 19 și 28 iu­lie, la Al-Cho­u­ha­da și res­pec­tiv în ta­bă­ra Ashraf, o ba­ză pro-ira­nia­nă din nord-es­tul Bag­da­du­lui.

Sta­tul evreu, ca­re nu co­men­te­a­ză de­cât ra­re­ori ope­rați­u­ni­le pe ca­re le efec­tue­a­ză în afa­ra te­ri­to­ri­u­lui său, nu a con­fir­mat, dar nici nu a dez­mi­nțit ace­as­tă in­for­mație sen­si­bi­lă ce a dez­vă­lu­it că ar­ma­ta is­ra­e­lia­nă Tsa­hal a lo­vit țin­te ira­ni­e­ne în Irak, pen­tru pri­ma oa­ră du­pă rai­dul asu­pra re­ac­to­ru­lui nu­cle­ar de la Bag­dad din iu­nie 1981. De atunci, stra­te­gia is­ra­e­lia­nă nu s-a schim­bat – sta­tul evreu nu va per­mi­te deți­ne­rea ar­mei ato­mi­ce sau chi­mi­ce de că­tre o pu­te­re mi­li­ta­ră ara­bo-mu­sul­ma­nă în Ori­en­tul Mij­lo­ciu. În tre­cut, ina­mi­cul era în prin­ci­pal Ira­kul sun­nit al lui Sad­dam Hus­sein; astă­zi, du­pă re­tra­ge­rea fo­rțe­lor ame­ri­ca­ne,ace­as­tă ța­ră ris­că să bas­cu­le­ze spre do­mi­nația și­i­tă ira­nia­nă, du­pă cum es­ti­me­a­ză ex­pe­rți și ana­liști ci­tați de pre­sa is­ra­e­lia­nă.

Într-un in­ter­viu acor­dat si­te-ului spe­cia­li­zat Bre­a­king De­fen­se, Amos Ya­dlin, fost ge­ne­ral mai­or în ar­ma­ta is­ra­e­lia­nă a ae­ru­lui, a con­fir­mat că Isra­e­lul se află în spa­te­le ce­lor do­uă ata­curi re­cen­te din Irak. Până acum, Isra­e­lul can­to­na lo­vi­tu­ri­le

asu­pra fo­rțe­lor ira­ni­e­ne sau proi­ra­ni­e­ne în Si­ria ve­ci­nă. Din ia­nua­rie 2013, aviația is­ra­e­lia­nă a vi­zat în te­ri­to­ri­ul si­rian zeci de țin­te ale Hez­bol­lah sau ale Gar­di­e­ni­lor Re­vo­luți­ei is­la­mi­ce (Pas­da­ran), ar­ma ide­o­lo­gi­că a re­gi­mu­lui de la Te­he­ran, fă­când zeci de vic­ti­me. Obi­ec­ti­vul Tel Avi­vu­lui es­te împi­e­di­ca­rea im­plan­tă­rii mi­li­ta­re a Ira­nu­lui la po­rți­le Isra­e­lu­lui. Fi­e­ca­re mișca­re de tru­pe, fi­e­ca­re tran­sfer de ar­me sau pla­ni­fi­ca­re a unui atac sunt su­pra­ve­ghe­a­te de Tsa­hal și de ser­vi­ci­i­le se­cre­te is­ra­e­li­e­ne. Aco­pe­ri­rea ope­rați­o­na­lă prin dro­ne, ra­che­te sau avi­oa­ne in­vi­zi­bi­le F-35 per­mi­te lo­vi­rea țin­te­lor ina­mi­ce ori­un­de în re­gi­u­nea Ori­en­tu­lui Mij­lo­ciu și, spre de­o­se­bi­re de tre­cut, mi­si­u­ni­le Tsa­hal sunt mult mai înde­păr­ta­te și mai com­ple­xe.

De la in­ter­venția Ira­nu­lui în Si­ria,ar­ma­ta is­ra­e­lia­nă a ope­rat une­le lo­vi­turi ae­ri­e­ne pen­tru a împi­e­di­ca Ira­nul și aliații săi, Hez­bol­lah și Ha­mas, să sta­bi­le­as­că o pre­ze­nță per­ma­nen­tă în ca­drul ar­ma­tei lui Bas­har al-Assad și asu­pra Pla­to­u­lui Go­lan, să su­sți­nă fi­nan­ciar și mi­li­tar Ha­mas și să adu­că ar­me pe ca­le ma­ri­ti­mă prin Bei­rut,fie prin car­go­uri ce tran­zi­te­a­ză ae­ro­por­tul din Da­masc,fie pe ca­le te­res­tră. Acti­ve în Si­ria, fo­rțe­le Gar­di­e­ni­lor Re­vo­luți­ei ira­ni­e­ne sunt pre­zen­te și în Irak, un­de au par­ti­ci­pat la vic­to­ria con­tra ji­ha­diști­lor Sta­tu­lui Isla­mic. Pro­ble­ma es­te că o ma­re par­te aces­tor mi­liții es­te pro-ira­nia­nă și es­te an­tre­na­tă și fi­na­nța­tă de Iran. Anul tre­cut, pre­mi­e­rul ira­kian a so­mat aces­te gru­pări să ale­a­gă între mi­li­tan­tis­mul po­li­tic și acți­u­nea mi­li­ta­ră în sco­pul ru­pe­rii le­gă­tu­ri­lor cu Ira­nul. Dar gru­pă­ri­le ce­le mai pu­ter­ni­ce – Assaib Ahl al-Haq, or­ga­ni­zația Ba­dr, mi­liția Ka­taib Hez­bol­lah și Hez­bol­lah al-Nu­ja­ba – re­fu­ză în con­ti­nua­re să se ru­pă de Te­he­ran și să de­pu­nă ar­me­le. Aces­te mi­liții fac par­te din fo­rțe­le ira­ki­e­ne și de­vin pe­ri­cu­loa­se pen­tru fo­rțe­le oc­ci­den­ta­le afla­te în Irak. În pli­nă cri­ză între Was­hin­gton și Te­he­ran du­pă re­tra­ge­rea ame­ri­ca­nă din acor­dul nu­cle­ar ira­nian, mi­liți­i­le și­i­te sunt acu­za­te că sunt brațul ar­mat al Ira­nu­lui și îi ser­vesc in­te­re­se­le în Irak. În au­gust anul tre­cut, Reu­ters dez­vă­lu­ia că Ira­nul a tran­sfe­rat aces­tor mi­liții ira­ki­e­ne ra­che­te ba­lis­ti­ce cu ra­ză de acți­u­ne cu­prin­să între 200 și 700 km,ofe­rin­du-le „mij­loa­ce­le de a ri­pos­ta unui atac“din par­tea ad­ver­sa­ri­lor în re­gi­u­ne.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.