Amnis­tia fis­ca­lă poa­te fi bu­nă, dar în anu­mi­te con­di­ţii

Gu­ver­nul a adop­tat amnis­tia fis­ca­lă, prin­tr-o or­do­nan­ţă pri­vind fa­ci­li­tă­ţi fis­ca­le pen­tru res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Gu­ver­nul a adop­tat amnis­tia fis­ca­lă, prin­tr-o or­do­nan­ţă pri­vind fa­ci­li­tă­ţi fis­ca­le pen­tru res­truc­tu­ra­rea obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re. Ordo­nan­ţa ace­as­ta pre­ve­de do­uă me­ca­nis­me de eşa­lo­na­re a plă­ţii. Unul e con­sti­tu­it din­tr-un set de mă­suri de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018, pen­tru de­bi­to­rii cu da­to­rii de pes­te un mi­li­on de lei.

Ordo­nan­ţa ace­as­ta pre­ve­de do­uă me­ca­nis­me de eşa­lo­na­re a plă­ţii. Unul e con­sti­tu­it din­tr-un set de mă­suri de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ţi­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te la 31 de­cem­brie 2018, pen­tru de­bi­to­rii cu da­to­rii de pes­te un mi­li­on de lei. Me­ca­nis­mul e ba­zat pe un plan de res­truc­tu­ra­re, prin pla­ta eşa­lo­na­tă a res­tan­ţe­lor şi su­pra­ve­ghe­re fis­ca­lă, pe pe­ri­oa­da înles­ni­rii. Al doi­lea me­ca­nism con­stă în anu­la­rea ac­ce­so­ri­i­lor, la da­to­ri­i­le de sub un mi­li­on de lei, dar nu­mai da­că obli­ga­ţi­i­le bu­ge­ta­re prin­ci­pa­le se achi­tă până la 30 noi­em­brie anul aces­ta.

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a su­bli­niat că de mă­suri vor be­ne­fi­cia 28.500 de so­ci­e­tă­ţi cu ca­pi­tal pri­vat, 23.000 de per­soa­ne fi­zi­ce şi pes­te 1.100 de instituţii şi UAT. El a spus că în acest an, ca ur­ma­re a aces­tei mă­suri, se vor înca­sa la bu­get 2,4 mi­liar­de lei. Costin Manta, Se­ni­or Ma­na­ger la De­par­ta­men­tul de Asis­te­nță Fis­ca­lă și Ju­ri­di­că – EY România, spu­ne că „proi­ec­tul de am­nis­tie și res­truc­tu­ra­re a da­to­ri­i­lor fis­ca­le poa­te stârni con­tro­ver­se, însă es­te im­por­tant să ob­ser­văm si­tuația de an­sam­blu din România“. La fi­ne­le anu­lui 2018 exis­tau da­to­rii fis­ca­le res­tan­te de apro­xi­ma­tiv 30 mi­liar­de lei. Din aces­tea, doar da­to­rii de ju­mă­ta­te de mi­liard de lei au fost stin­se în pri­me­le pa­tru luni ale aces­tui an, ce­ea ce in­di­că o di­fi­cul­ta­te în co­lec­ta­rea cre­a­nțe­lor fis­ca­le prin me­to­de con­sa­cra­te.

Cheie pen­tru de­fi­cit

O se­rie de sta­te UE au ape­lat la pro­gra­me de am­nis­tie si­mi­la­re în ul­ti­mii ani: Bel­gia, Ita­lia, Ger­ma­nia, Gre­cia, Spa­nia, dar și Aus­tra­lia, Ca­na­da și SUA, pen­tru a atra­ge la bu­get cre­a­nțe­le fis­ca­le greu de co­lec­tat prin alte mij­loa­ce. România a ape­lat şi în tre­cut la am­nis­tie. „Se înțe­le­ge că gu­ver­na­nții înce­ar­că prin ace­as­tă me­to­dă să re­zol­ve pro­ble­ma de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar. Oa­re acest proi­ect le­gis­la­tiv es­te so­luția gă­si­tă de gu­ver­na­nți pen­tru a nu crește ta­xe­le? Așa cum ne-a ară­tat is­to­ria, crește­rea ta­xe­lor ar afec­ta toa­te ca­te­go­ri­i­le de con­tri­bua­bi­li, in­clu­siv pe cei bun-plat­nici“, ara­tă EY.

Amnis­tia fis­ca­lă poa­te stârni con­tro­ver­se, însă es­te im­por­tant să ob­ser­văm si­tuația de an­sam­blu din România.“COSTIN MANTA, Se­ni­or Ma­na­ger – EY

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.