TENSIUNI ÎN COALIŢIE PE TEMA RECTIFICĂR­II BU­GE­TA­RE

Eu­gen Te­o­do­ro­vici (PSD) pro­mi­te o rec­ti­fi­ca­re po­zi­ti­vă și îl iro­ni­ze­a­ză pe Va­ru­jan Vos­ga­nian (ALDE), ca­re cri­ti­ca­se pla­nu­ri­le Gu­ver­nu­lui.

Romania Libera - - Actualitat­e - eu­gen.pa­tras­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a de­cla­rat,ieri,că rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră va fi po­zi­ti­vă şi toa­te mi­nis­te­re­le ca­re au de fă­cut in­ves­ti­ţii vor pri­mi su­me­le ne­ce­sa­re.De ase­me­nea,Te­o­do­ro­vici a su­sți­nut că Gu­ver­nul are bani pen­tru pla­ta sa­la­ri­i­lor şi a pen­si­i­lor. „Toa­te mi­nis­te­re­le ca­re au pla­ni­fi­ca­te mă­suri im­por­tan­te de in­ves­ti­ţii,şi nu nu­mai,vor pri­mi toa­te su­me­le ne­ce­sa­re ast­fel încât până la fi­ne­le aces­tui an să le şi apli­ce. Sunt con­vins că va fi o rec­ti­fi­ca­re po­zi­ti­vă”, a de­cla­rat Te­o­do­ro­vici, între­bat în le­gă­tu­ră cu in­for­ma­ţi­i­le apă­ru­te în pre­să con­form că­ro­ra Gu­ver­nul s-ar pre­gă­ti să taie de la mi­nis­te­re pre­cum Tran­spor­turi, Edu­ca­ţie sau Să­nă­ta­te,

tăi­eri ca­re i-au ne­mul­ţu­mit şi pe par­te­ne­rii de coaliţie. Eu­gen Te­o­do­ro­vici sus­ţi­ne că nu sunt tensiuni în coa­li­ţia de gu­ver­na­re, chiar da­că cei din ALDE au spus pu­blic că nu sunt de acord cu proi­ec­tul de rec­ti­fi­ca­re.Te­o­do­ro­vici l-a ata­cat însă pe pur­tă­to­rul de cu­vânt al ALDE, Va­ru­jan Vos­ga­nian, ca­re a cri­ti­cat tăi­e­rea unor su­me la rec­ti­fi­ca­re de la mi­nis­te­re­le im­por­tan­te. „Îl ştim cu to­ţii pe dom­nul Va­ru­jan. A tre­cut ce­va timp de când nu mai es­te mi­nis­tru de Fi­nan­ţe şi pro­ba­bil că anu­mi­te prac­tici, să spu­nem, aşa-nu­mi­te de fi­nan­ţe au de­venit,aşa,cam de­păr­ta­te şi pro­ba­bil de te­mut“,a mai de­cla­rat aces­ta.

Cri­ti­ci­le ALDE

Pur­tă­to­rul de cu­vânt al ALDE, Va­ru­jan Vos­ga­nian, a de­cla­rat, re­cent, că par­ti­dul său nu su­sți­ne rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră fă­cu­tă de că­tre PSD. Vos­ga­nian îi aver­ti­ze­a­ză pe par­te­ne

rii de coa­liție că „da­că rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră ră­mâne în for­ma exis­ten­tă acum, ALDE nu şi-o va asu­ma“. Li­de­rul ALDE a me­nți­o­nat că apar in­for­mații „pe sur­se“con­form că­ro­ra se taie fon­duri de la in­ves­ti­ţii, să­nă­ta­te, edu­ca­ţie, cul­tu­ră, jus­ti­ţie (in­stan­ţe ju­de­că­to­reş­ti) şi se adau­gă, în schimb, la bu­ge­te­le ser­vi­ci­i­lor. Vos­ga­nian a spus că ALDE nu es­te de acord cu asta și ple­de­a­ză pen­tru alo­ca­rea de fon­duri cu pri­o­ri­ta­te la obi­ec­ti­ve­le de in­ves­ti­ţii din in­fras­truc­tu­ra ma­re, pre­cum şi la in­ves­ti­ţi­i­le în de­ru­la­re la ni­ve­lul uni­tă­ţi­lor ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le.

Îl ştim cu to­ţii pe dom­nul Va­ru­jan. A tre­cut ce­va timp de când nu mai es­te mi­nis­tru de Fi­nan­ţe.“EU­GEN TE­O­DO­RO­VICI, mi­nis­tru de Fi­nan­ţe

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Eu­gen Te­o­do­ro­vici i-a dat re­pli­ca lui Va­ru­jan Vos­ga­nian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.