GOL­FUL PER­SIC

Pi­ra­te­rie na­va­lă?

Romania Libera - - Externe -

Ira­nul a anun­ţat că for­ţe­le na­va­le ale Gar­di­e­ni­lor Re­vo­lu­ţi­ei au se­ches­trat du­mi­ni­că o na­vă-cis­ter­nă străi­nă, al că­rei pa­vi­li­on nu a fost dez­vă­lu­it. Es­te al trei­lea pe­tro­li­er ares­tat, du­pă 14 iu­lie, în ace­as­tă re­gi­u­ne stra­te­gi­că afla­tă în cen­trul fric­ţi­u­ni­lor între Te­he­ran și Was­hin­gton. Na­va tran­spor­ta 700.000 li­tri de car­bu­rant de con­tra­ban­dă în ju­rul in­su­lei Far­si (în nor­dul Gol­fu­lui) și se îndrep­ta spre ţări ara­be din re­gi­u­ne, po­tri­vit ge­ne­ra­lu­lui Ra­me­zan Zi­ra­hi, co­man­dan­tul for­ţe­lor Gar­di­e­ni­lor. Cei șap­te mem­bri ai echi­pa­ju­lui au fost ares­ta­ţi. Pe 14 iu­lie, Ira­nul a in­ter­cep­tat un pe­tro­li­er sub pa­vi­li­on pa­na­mez, acu­zat că tran­spor­tă pe­trol de con­tra­ban­dă. Du­pă cinci zi­le, Ma­ri­na ira­nia­nă a ares­tat un pe­tro­li­er sue­dez sub pa­vi­li­on bri­ta­nic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.