Proi­ec­tul eu­ra­sia­tic

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Prin­tr-un do­cu­ment ofi­cial apro­bat de ONU, mi­nis­trul rus de Externe, Ser­ghei La­vrov, a pre­zen­tat un nou con­cept de se­cu­ri­ta­te co­lec­ti­vă pen­tru Gol­ful Per­sic. Mos­co­va pro­pu­ne o vi­zi­u­ne dia­me­tral opu­să răz­boi­u­lui eco­no­mic și san­cți­u­ni­lor su­sți­nu­te de oc­ci­den­ta­li, vi­zi­u­ne ce apro­pie Ru­sia tot mai mult de Te­he­ran. Ru­sia avan­se­a­ză me­ti­cu­los pe ta­bla de șah eu­ra­sia­ti­că, evo­luția eveni­men­te­lor ilus­trând mo­dul în ca­re es­te im­pli­ca­tă de la Ma­rea Cas­pi­că și Gol­ful Per­sic până în Asia de Sud-Est, dar ele­men­tul-cheie ră­mâne alia­nța ru­so-ira­nia­nă – no­dul proi­ec­tu­lui de in­te­gra­re ma­si­vă a Eu­ra­si­ei se­co­lu­lui 21. Mos­co­va,Te­he­ra­nul și Anka­ra vor or­ga­ni­za o no­uă tri­la­te­ra­lă în Ka­zah­stan pe 11 sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.