Re­vis­ta TIME: „Apă­ra­rea fron­tu­lui la Mă­ră­şeş­ti a fost cea mai stră­lu­ci­tă fap­tă de ar­me să­vârşi­tă vre­o­da­tă de ro­mâni“

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

La sfârşi­tul răz­boi­u­lui, ge­ne­ra­lul Kurt von Mor­gen con­sem­na în me­mo­ri­i­le sa­le: „Re­zis­te­nța dușma­nu­lui, în spe­cial a ro­mâni­lor, a fost ne­o­bișnu­it de dârză și s-a ma­ni­fes­tat prin 61 de con­traa­ta­curi, în de­cur­sul ce­lor 14 zi­le de lup­tă. Ele au con­dus mai ales la lup­ta cu bai­o­ne­ta“. În ima­gi­na­rul ro­mânesc, că­pi­ta­nul Gri­go­re Ignat şi ge­ne­ra­lul Ere­mia Gri­go­res­cu, pre­cum şi eroi­na de la Mă­ră­şeş­ti, su­blo­co­te­nen­tul Eca­te­ri­na Te­o­do­roiu, ră­mân eroi ca­re nu s-au îndoit de for­ţe­le ţă­ra­ni­lor ple­ca­ţi să-şi ape­re ţa­ra. N-am avut pri­vi­le­gi­ul de a cu­noaş­te ni­ci­un lup­tă­tor din acea vre­me, dar în min­tea mea tran­şe­e­le erau să­pa­te, de pe vre­mea când sol­da­ţii mei de plumb lup­tau sub co­man­da ma­mei me­le, Ile­a­na, năs­cu­tă nu de­par­te de fron­tul de lup­tă, cu 20 de ani du­pă.A avut şi ea un­chi şi bu­nici ca­re s-au sfârşit la Mă­ră­şeş­ti. La vârsta de 5 ani, am fost dus pen­tru pri­ma oa­ră la osua­rul de la Mă­ră­şeş­ti. Din­tre ce­le 1.612

Re­zis­te­nța dușma­nu­lui, în spe­cial a ro­mâni­lor, a fost ne­o­bișnu­it de dârză și s-a ma­ni­fes­tat prin 61 de con­traa­ta­curi, în de­cur­sul ce­lor 14 zi­le de lup­tă. Ele au con­dus mai ales la lup­ta cu bai­o­ne­ta.“

de sche­le­te, cel pu­ţin unul fa­ce par­te din ar­bo­re­le meu ge­nea­lo­gic. Cum aş pu­tea să nu fiu pre­zent ală­turi de ofi­cia­lii ca­re vor rândui cum se cu­vi­ne cin­sti­rea glo­ri­ei? Doar creş­ti­nii ştiu cât de im­por­tan­tă e re­cu­noş­tin­ţa.Un po­por fă­ră is­to­rie e de­ca­pi­tat. N-aş vrea să-mi pi­erd ca­pul până nu măr­tu­ri­sesc toa­tă dra­gos­tea mea de ţa­ră, sin­ce­ră şi de­zin­te­re­sa­tă. Eveni­men­te­le de­ru­la­te în ca­drul „Vran­cea eroi­că“vor cul­mi­na cu mo­men­te­le de co­me­mo­ra­re a eroi­lor din da­ta de 6 au­gust 2019 de la Mau­so­leul Eroi­lor de la Mă­rășești, cu înce­pe­re de la ora 19.00. Du­pă ce­re­mo­nia­lul mi­li­tar și re­li­gi­os, sal­ve de tun și sur­vol ae­rian, eveni­men­te­le de la Mau­so­leul Eroi­lor Mă­rășești vor con­ti­nua cu un spec­ta­col de co­me­mo­ra­re, su­sți­nut de ar­tiștii Ghe­or­ghe Zam­fir, Lau­ra Bre­tan, Pau­la Se­ling, Cris­to­for Aldea Te­o­do­ro­vici, Mi­hail Bu­că, acom­pa­niați de Orches­tra Me­tro­po­li­ta­nă Bu­cu­rești, di­ri­ja­tă de ma­es­trul Da­ni­el Jin­ga, și Co­rul Bi­zan­tin „Tro­nos“al Pa­triar­hi­ei Ro­mâne. În ace­lași timp, pe da­ta de 6 au­gust 2019, în mu­ni­ci­pi­ul Fo­cșani va avea loc, cu înce­pe­re de la ora 19.00, con­fe­ri­nța „Să se ri­di­ce ța­ra!“, su­sți­nu­tă de ac­to­rul Dan Pu­ric, iar de la ora 20.00 va avea loc tran­smi­si­u­nea în di­rect a mo­men­te­lor de evo­ca­re de la Mau­so­leul Eroi­lor Mă­rășești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.