Avea ne­voie Ro­ma­nia de asa ce­va?

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

Doar pen­tru ca par­te­ne­rul stra­te­gic să nu su­fe­re vă­tă­mări de ima­gi­ne? Nu cre­de ni­meni că bra­vii sol­da­ţi ame­ri­cani nu s-au de­dul­cit la mi­no­re­le noas­tre. Că doar Hans Klemm nu co­lin­dă mi­nis­te­re­le de dra­gul „bi­la­ri­tă­ţii“? E clar că se do­reş­te pu­ne­rea ba­tis­tei pe ţam­bal. Cu ce preţ? Cu onoa­rea zdren­ţu­i­tă şi cu un nou pu­seu de ten­si­u­ne so­cia­lă? Avea ne­voie România de aşa ce­va? Po­si­bil că stra­te­gii din um­bră, in­chi­zi­to­rii fri­cii şi răs­pânda­cii urii coc ce­va prin la­bo­ra­toa­re pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din toam­nă. E les­ne de înţe­les ci­ne va fi be­ne­fi­cia­rul no­u­lui asalt asu­pra Ro­mâni­ei. For­ţe­le pro­gre­sis­te amu­şi­nea­ză. Gu­ver­nul Dăn­ci­lă e acu­zat pe ne­drept, în con­di­ţi­i­le în ca­re ma­jo­ri­ta­tea li­de­ri­lor din opo­zi­ţie, în frun­te cu Klaus Io­han­nis, nu do­resc să se im­pli­ce în re­zol­va­rea ca­zu­lui din agen­da zi­lei, ca nu cum­va să su­fe­re pre­ju­di­cii de ima­gi­ne.

Nu e sfârşi­tul lu­mii, doar o eta­pă tris­tă. Cel ca­re a con­dus din um­bră răz­boi­ul ro­mâno-ro­mân e cel ca­re or­ches­tre­a­ză şi de­san­tul de des­ta­bi­li­za­re in­sti­tu­ţi­o­na­lă, mai mult de­cât si­gur. Ni­meni nu cre­de că re­ţe­le­le de tra­fic de per­soa­ne nu sunt cu­nos­cu­te de că­tre ser­vi­ci­i­le se­cre­te, dar ele par să nu ser­ve­as­că pa­tria. Cu atât mai ma­re e me­ri­tul lui Ma­rian Opri­şan, unul din­tre pu­ţi­nii ofi­cia­li ca­re mai ţin stin­dar­dul de lup­tă sus, într-un ju­deţ în ca­re cri­ma or­ga­ni­za­tă nu a can­gre­nat, ca-n alte păr­ţi, cor­pul so­cial. Invi­ta­rea Lau­rei Bre­tan, so­lis­ta ca­re şi-a pi­er­dut po­zi­ţia pen­tru Eu­ro­vi­si­on doar pen­tru op­ţi­u­ni­le sa­le creş­ti­ne, e mi­ni­mă re­cu­noaş­te­re pen­tru ce­le re­le să­vârşi­te de adep­ţii co­rec­ti­tu­di­nii po­li­ti­ce. Fap­tul că ofi­cia­lii vrânceni au in­clus-o pe afi­şul de con­cert ara­tă că încă nu ne-am pi­er­dut cu fi­rea.

Astă­zi, pe timp de pa­ce, avem mai mul­ţi ge­ne­ra­li de­cât pe tim­pul ma­re­lui şi bra­vu­lui Ere­mia Gri­go­res­cu, ca­re nu a lă­sat ina­mi­cul să tre­a­că spre Oi­tuz. Pi­er­de­rea bă­tă­li­ei de la Mă­ră­şeş­ti a for­ţat Pu­te­ri­le Cen­tra­le să re­nun­ţe de­fi­ni­tiv la ac­ţi­uni ofen­si­ve pe fron­tul ro­mân şi să tre­a­că la de­fen­si­vă. Obi­ec­ti­ve­le pro­pu­se – scoa­te­rea Ro­mâni­ei din răz­boi şi ajun­ge­rea în su­dul Ucrai­nei – nu au pu­tut fi atin­se, gra­ţie în pri­mul rând re­zis­ten­ţei eroi­ce a for­ţe­lor ro­mâne.

Gu­ver­nul Dăn­ci­lă e acu­zat pe ne­drept, în con­di­ţi­i­le în ca­re ma­jo­ri­ta­tea li­de­ri­lor din opo­zi­ţie, în frun­te cu Klaus Io­han­nis, nu do­resc să se im­pli­ce în re­zol­va­rea ca­zu­lui din agen­da zi­lei, ca nu cum­va să su­fe­re pre­ju­di­cii de ima­gi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.