De­men­ţa, diag­nos­ti­ca­tă cu un sim­plu test de sânge

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea Was­hin­gton, din Sta­te­le Uni­te, au pus la punct un test de sânge ca­re are o acu­ra­te­ţe de 94% în iden­ti­fi­ca­rea ma­la­di­ei Alzhei­mer, chiar cu 20 de ani înain­te de apa­ri­ţia pri­me­lor simp­to­me, luând în cal­cul vârsta și fac­to­rii ge­ne­tici ai pa­ci­en­tu­lui. Con­form stu­di­u­lui pu­bli­cat în re­vis­ta „Neu­ro­lo­gy”, tes­tul mă­soa­ră ni­ve­lul acu­mu­lă­ri­lor pro­tei­nei be­ta ami­loid din sânge și, por­nind de la aces­te ni­ve­luri, cer­ce­tă­to­rii pot es­ti­ma da­că exis­tă ris­cul ca ace­as­tă pro­tei­nă să se acu­mu­le­ze în crei­er, sub for­mă de plăci se­ni­le. Cer­ce­ta­rea a fost re­a­li­za­tă pe un lot de 158 de adul­ţi cu vârsta de cel pu­ţin 50 de ani. De la fi­e­ca­re din­tre par­ti­ci­pan­ţi a fost re­col­ta­tă câte o pro­bă de sânge și apoi au fost su­puși unei pro­ce­duri ima­gis­ti­ce,o to­mo­gra­fie ce­re­bra­lă cu emi­sie de po­zi­troni (PET).

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Du­pă 65 de ani, ris­cul de Alzhei­mer se du­ble­a­ză la fi­e­ca­re 5 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.