Ra­pid, re­mi­ză albă cu Fa­rul

Romania Libera - - Sport - Ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ra­pid și Fa­rul au ter­mi­nat la ega­li­ta­te, scor 0-0, în pri­mul der­by din Liga a 2-a. În fața a pes­te 8.000 de spec­ta­tori, con­stă­nțe­nii au fost pri­mii aproa­pe de gol în mi­nu­tul 47, când Adrian Stoi­ca a fi­na­li­zat de­za­mă­gi­tor din in­te­ri­o­rul ca­reu­lui, aces­ta fi­ind blo­cat de por­ta­rul Dră­ghia. Echi­pa con­du­să de Ia­nis Zi­cu a con­ti­nuat să fie pe­ri­cu­loa­să și a mai ra­tat do­uă șan­se mari, în mi­nu­te­le 50 și 54. Alb-viși­ni­ii s-au tre­zit din amo­rțe­a­lă du­pă o oră de joc, iar Se­fer și Hlis­tei au fost la un pas să înscrie. Chiar da­că pe fi­nal au evo­luat în su­pe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că, gi­u­lește­nii au ra­tat șan­sa de a lua toa­te ce­le trei punc­te. Eta­pa vi­i­toa­re, Ra­pi­dul joa­că tot pe te­ren pro­priu, con­tra Con­cor­di­ei Chiaj­na, iar Fa­rul pri­mește vi­zi­ta

Du­nă­rii Că­lă­rași.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.