Crai­o­va: FCSB a fo­lo­sit mai mul­te pe­tar­de de­cât noi

Romania Libera - - Mica Publicitat­e - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro by Va­li Ivan

Clu­bul de fot­bal CS Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va so­li­ci­tă UEFA să nu-i sus­pen­de te­re­nul în com­pe­tiți­i­le eu­ro­pe­ne du­pă in­ci­den­te­le de la par­ti­da cu Hon­ved Bu­da­pes­ta. Alb-al­baștrii su­sțin în ar­gu­men­tul lor că, în par­ti­da cu for­mația ma­ghia­ră, pe te­ren a fost arun­ca­tă o sin­gu­ră pe­tar­dă, ca­re a ex­plo­dat lângă ar­bi­tru, în timp ce Fot­bal Club FCSB a arun­cat mult mai mul­te pe­tar­de pe ga­zon la me­ci­ul cu ar­me­nii de la Alas­hkert. „Nu es­te nor­mal ca noi să fim sus­pen­dați pen­tru o sin­gu­ră pe­tar­dă, în timp ce Fot­bal Club FCSB a fo­lo­sit 11 pe­tar­de încă de la înce­pu­tul me­ci­u­lui cu Alas­hkert, plus încă trei arun­ca­te pe par­curs. Ce­rem fo­ru­lui eu­ro­pe­an să ju­de­ce cu ace­e­ași uni­ta­te de mă­su­ră“, su­sțin ofi­cia­lii ol­teni.

În plus, crai­o­venii in­vo­că un pe­ri­col chiar mai ma­re la par­ti­da din­tre FCSB și for­mația ar­me­a­nă.În tri­bu­ne­le sta­di­o­nu­lui din Gi­ur­giu a fost de­pis­ta­tă o bom­bă,cea a lui Mba­pe de România, Flo­ri­nel Co­man. Mai mult,se pa­re că mo­ti­vul re­al pen­tru ca­re ar­bi­trul de la par­ti­da CS Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va – Hon­ved Bu­da­pes­ta s-a pră­bușit nu a fost ex­plo­zia pe­tar­dei în apro­pi­e­rea lui sau o lo­vi­tu­ră cu o bri­che­tă,ci pre­ze­nța unei ol­ten­ce fi­er­bi­nți în pe­lu­za sta­di­o­nu­lui „Ion Oble­men­co“. Olte­nii au de­pus ca do­ve­zi ca­dre­le de la meci fil­ma­te de Di­gis­port.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.