Ca­se de mar­cat, da­ta wa­re­ho­u­se, praf şi că­blă­raie

Pe 14 apri­lie 2018, stă­te­am de vor­bă cu un IT-ist foar­te bun, ca­re a ges­ti­o­nat în ul­ti­mii 10-15 ani sis­te­me in­for­ma­ti­ce ban­ca­re.

Romania Libera - - Prima Pagina - FLORIN BUDESCU edi­to­ria­list

Omul vi­zi­ta­se Cen­trul Na­ţi­o­nal de Infor­ma­ti­că de la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce.

Am înce­put să vor­besc des­pre ser­ve­rul cen­tral (voi re­ve­ni asu­pra aces­tei ches­ti­uni). IT-is­tul însă mi-a spus: „Nu es­te vor­ba nu­mai des­pre ser­ver. Es­te vor­ba des­pre in­fras­truc­tu­ră cu sto­ra­ge sha­rat, flash, nu mai vor­besc des­pre dis­curi ro­ta­ti­ve, şi tre­bu­ie

mai mul­te ser­ve­re. Mai mult de un rac de ser­ve­re. Într-o ban­că na­ţi­o­na­lă, cu su­cur­sa­le în toa­tă ţa­ra, ai mi­ni­mum 14 rac-uri de ser­ve­re în da­ta cen­ter. Pe lângă tran­zac­ţi­i­le pro­priu-zi­se ale sis­te­mu­lui, exis­tă tot fe­lul de apen­di­ce, de ge­nul ra­poar­te­lor de sis­tem, da­ta wa­re­ho­u­se. Ai ne­voie de back-up, de oa­meni ca­re să ope­re­ze cu da­te­le, ai ne­voie de ba­ze de da­te, ca­re nu pot să fie Mi­cro­soft, ci Ora­cle. Un sis­tem in­for­ma­tic de mag­ni­tu­di­nea asta tre­bu­ie, cel pu­ţin, să-l tes­te­zi un an, să ve­zi un­de ai bu­be­le… Fi­e­ca­re om fa­ce câte o tran­zac­ţie zil­nic. Mi­ni­mum. Când vor înce­pe să dea ro­mânii în ser­ve­re­le ace­lea cu tran­zac­ţi­i­le, or să cra­pe. Am vă­zut noi cum func­ţi­o­nea­ză ser­vi­ci­i­le. Da­că un ser­vi­ciu ca­re nu es­te tran­zac­ţi­o­nal, cum e cel al car­du­ri­lor de să­nă­ta­te, a cră­pat, dar aces­ta?“

Atre­cut mai bi­ne de un an de atunci şi ră­mâne ac­tual. Es­te simp­to­ma­ti­că re­ac­ţia ANAF. So­li­ci­ta­rea mea a fost fă­cu­tă pe 21 apri­lie 2018. Răs­pun­sul pri­mit de la Fi­nan­ţe a venit pe 27 iu­nie 2018. Do­uă luni şi o săp­tă­mână a du­rat. Con­ţi­nut: „Re­fe­ri­tor la sta­di­ul achi­ziți­o­nă­rii echi­pa­men­te­lor ne­ce­sa­re pen­tru pri­mi­rea, or­ga­ni­za­rea și pro­ce­sa­rea da­te­lor pri­mi­te de la apa­ra­te­le de mar­cat elec­tro­ni­ce fis­ca­le, în acest mo­ment pro­ce­du­ra de achi­ziție es­te în curs de de­ru­la­re. Re­fe­ri­tor la ar­hi­tec­tu­ra in­sti­tuți­o­na­lă pen­tru pri­mi­rea in­for­mați­i­lor de la apa­ra­te­le de mar­cat elec­tro­ni­ce fis­ca­le, sis­te­mul in­for­ma­tic uti­li­zat pen­tru re­ce­pți­o­na­rea da­te­lor es­te unul de tip cen­tral.

În ce­ea ce pri­vește au­to­ri­za­rea dis­tri­bu­i­to­ri­lor de apa­ra­te de mar­cat elec­tro­ni­ce fis­ca­le avi­za­te teh­nic, până la da­ta pre­zen­tei au fost au­to­ri­zați 7 ope­ra­tori eco­no­mici pen­tru un nu­măr de 15 mo­de­le de apa­ra­te de mar­cat elec­tro­ni­ce fis­ca­le cu jur­nal elec­tro­nic, iar pen­tru dis­tri­buția și ser­vi­ce-ul apa­ra­te­lor de mar­cat co­mer­cia­li­za­te a fost au­to­ri­za­tă o rețea de uni­tăți acre­di­ta­te, for­ma­tă din 1.085 uni­tăți pen­tru co­mer­cia­li­za­re și 1.087 uni­tăți pen­tru ser­vi­ce.“

Să pre­su­pu­nem că aces­ta a fost anul în ca­re s-a lu­crat in­tens şi s-au fă­cut tes­te, s-a sta­bi­lit ca­re e ar­hi­tec­tu­ra in­sti­tu­ţi­o­na­lă exac­tă, cum se or­ga­ni­ze­a­ză ser­ve­re­le, cu da­ta wa­re­ho­u­se, în Ora­cle, nu în Mi­cro­soft ş.a.m.d.

În pa­gi­na de Economie a zia­ru­lui din 29 iu­lie am pu­bli­cat un ar­ti­col pe ace­as­tă te­mă. L-am între­bat pe con­sul­tan­tul fis­cal Adrian Ben­ţa (cu ca­re vor­bi­sem şi în apri­lie 2018): „Au­to­ri­tă­ţi­le ce fac?“. Răs­puns: „Dau co­mu­ni­ca­te“.

Era vor­ba des­pre un ser­ver cen­tral, în Bu­cu­reş­ti, la Cen­trul Na­ţi­o­nal de Infor­ma­ti­că (CNI), din Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce.Aşa vor sta sau stau de­ja lu­cru­ri­le? Răs­pun­sul lui Ben­ţa, am­bi­guu: „Da, aşa ar tre­bui, de vreun an şi ju­mă­ta­te es­te da­tă or­do­nan­ţa“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.