Hong Kong, „sei­ful“eli­te­lor chi­ne­ze?

Po­tri­vit Le Fi­ga­ro, in­te­re­se­le eco­no­mi­ce se­cre­te ale „prin­ţi­lor și prin­ţe­se­lor roșii“din Hong Kong com­pli­că ri­pos­ta Bei­jin­gu­lui fa­ţă de ma­ni­fes­ta­ţi­i­le pro-de­mo­cra­ţie și an­ti­gu­ver­na­men­ta­le, luni te­ri­to­ri­ul se­miau­to­nom fi­ind pa­ra­li­zat de o gre­vă ge­ne­ra­lă.

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Po­tri­vit Le Fi­ga­ro, in­te­re­se­le eco­no­mi­ce se­cre­te ale „pri­nți­lor și pri­nțe­se­lor roșii“din Hong Kong com­pli­că ri­pos­ta Bei­jin­gu­lui față de ma­ni­fes­tați­i­le pro­de­mo­crație și an­ti­gu­ver­na­men­ta­le, luni te­ri­to­ri­ul se­miau­to­nom fi­ind pa­ra­li­zat de o gre­vă ge­ne­ra­lă.

Gre­va ge­ne­ra­lă de luni, 5 au­gust, a in­ter­venit du­pă un nou we­e­kend de ma­ni­fes­tații mar­ca­te de vi­o­le­nțe, ca­re, po­tri­vit gu­ver­nu­lui lo­cal pro-chi­nez, an­tre­nea­ză orașul într-un „un pe­ri­col ex­trem“. Hong Kong,cu 7,4 mi­li­oa­ne lo­cu­i­tori, tra­ver­se­a­ză cea mai gra­vă cri­ză po­li­ti­că de la re­tro­ce­da­rea aces­tei fos­te co­lo­nii bri­ta­ni­ce că­tre Chi­na, în 1997. De do­uă luni au loc ci­oc­niri între po­liție și ma­ni­fes­ta­nții os­ti­li încer­că­ri­lor Chi­nei dea ac­cen­tua con­tro­lul asu­pra aces­tui te­ri­to­riu. Du­pă pro­tes­te­le și vi­o­le­nțe­le de du­mi­ni­că se­a­ră, în spe­cial în car­ti­e­rul co­mer­cial Cau­se­way Bay, acți­u­ni­le au con­ti­nuat luni, pro­tes­ta­ta­rii co­bo­rând la o oră de vârf în mai mul­te stații de me­trou,pen­tru blo­ca­rea po­rți­lor și împi­e­di­ca­rea gar­ni­turi lor dea se pu­ne în mișca­re. Acți­u­nea a pa­ra­li­zat rețe­aua. În afa­ra per­tur­bați­i­lor din tran­spor­tul în co­mun, pes­te 100 de zbo­ruri au fost anu­la­te pe ae­ro­por­tul din Hong Kong, unul din­tre ce­le mai aglo­me­ra­te din lu­me. Du­pă-amia­ză au avut loc șap­te ma­ni­fes­tații si­mul­ta­ne – o pro­vo­ca­re pen­tru

fo­rțe­le de or­di­ne, ca­re au uti­li­zat ga­ze la­cri­mo­ge­ne și gloa­nțe de cau­ci­uc. Se­a­ra, un grup de ma­ni­fes­ta­nți a fost ata­cat de in­di­vi­zi nei­den­ti­fi­cați, înar­mați cu bâte. În po­fi­da aces­tor ten­si­uni, mu­lți lo­cu­i­tori su­sțin mișca­rea pro­tes­ta­ta­ri­lor, ca­re cer ga­ra­nții în ma­te­rie de de­mo­crație și de­nu­nță li­mi­ta­rea li­ber­tăți­lor în Hong Kong.În vir­tu­tea prin­ci­pi­u­lui „O ța­ră,do­uă sis­te­me“, Hong Kong-ul se bu­cu­ră până în 2047 de li­ber­tăți ne­cu­nos­cu­te în res­tul Chi­nei, dar tot mai mul­te per­soa­ne sunt îngri­jo­rat e de încer­ca­rea Bei­jing ului dea ig­no­ra acest acord și de a-și im­pu­ne con­tro­lul. Șe­fa Exe­cu­ti­vu­lui lo­cal, Car­rie Lam, ca­re în ul­ti­mul timp dis­pă­ru­se din vi­zo­rul pu­bli­cu­lui,a ieșit din re­zer­vă pen­tru a acu­za ma­ni­fes­ta­nții, pro­mițând că „Gu­ver­nul va fi ferm în me­nți­ne­rea le­gii și or­di­nii și pen­tru res­ta­bi­li­rea încre­de­rii“. Car­rie Lam, a că­rei de­mi­sie es­te ce­ru­tă de ma­ni­fes­ta­nți, știe că se poa­te ba­za pe su­sți­ne­rea Bei­jing ului, să p t ă m â n a tre­cu­tă Arma­ta Po­pu­la­ră de Eli­be­ra­re ofe­rin­du-și ser­vi­ci­i­le pen­tru a res­ta­bi­li or­di­nea. În iu­lie,mi­nis­trul chi­nez al Apă­ră­rii a ca­li­fi­cat drept „in­to­le­ra­bi­le“ma­ni­fes­tați­i­le din Hong Kong, pre­ci­zând că tru­pe­le sa­le sunt ga­ta să in­ter­vi­nă la ce­re­rea au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le. Nu­mai că Hong Kong-ul es­te un soi de „seif“al eli­te­lor chi­ne­ze și, po­tri­vit ex­pe­rți­lor, acest fapt des­cu­ra­je­a­ză Gu­ver­nul de la Bei­jing să in­ter­vi­nă bru­tal cu arma­ta pen­tru res­ta­bi­li­rea or­di­nii. Si­no­lo­gul Je­an-Pi­er­re Ca­bes­tan ex­pli­ca pen­tru Le Fi­ga­ro că Bi­ro­ul Po­li­tic al Par­ti­du­lui Co­mu­nist Chi­nez va ți­ne cont, în eva­lua­rea si­tuați­ei din Hong Kong, că aco­lo sunt de­po­zi­ta­te ave­ri­le se­cre­te al VIP-uri­lor Chi­nei con­ti­nen­ta­le. Înain­tea re­tro­ce­dă­rii co­lo­ni­ei Hong Kong că­tre Chi­na, te­ri­to­ri­ul era cu­nos­cut ca lo­cul un­de „hon­ger­dai“(„a do­ua ge­ne­rație roșie“) – fii, fi­i­ce, ne­poți, veri ai îna­lți­lor res­pon­sa­bi­li ai Chi­nei– își as­cun­de­au o par­tea ave­ri­lor. O vas­tă anchetă a Con­so­rți­u­lui in­ter­nați­o­nal al zia­riști­lor de in­ves­ti­gații dez­vă­lu­ia, în ur­mă cu ce­va timp, că no­bi­li­mea chi­ne­ză își as­cun­dea bo­găția în pa­ra­di­suri fis­ca­le, în afa­ră de Hong Kong și Tai­wan, asi­gu­rându-și vi­i­to­rul în eco­no­mii ul­tra­li­be­ra­le.

FO­TO­GRA­FII: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.