INTERPOLUL SE IMPLICĂ: MAFIA ITALIANĂ, ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU CRIMA ORGANIZATĂ DIN ROMÂNIA

Câte ca­me­re „Moș Din­că“avem în România și câte „nea­muri ale lui Moș Din­că“avem în struc­turi?

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Într-un in­ter­viu pen­tru Di­gi 24, Pao­lo Sar­tori, fos­tul șef al Inter­pol, spu­ne că, pen­tru a afla da­că sus­pec­tul es­te sau nu im­pli­cat în tra­fic, an­che­ta­to­rii tre­bu­ie să va­dă ce le­gă­turi are, ce a fă­cut până atunci, în ce me­diu a trăit: „Fa­ta a su­nat la 112 – ime­diat toa­te struc­tu­ri­le acți­o­nea­ză și fă­ră opri­re înce­ar­că să afle ce s-a întâmplat“.

Între timp, pre­sa din România ce ve­de la an­che­ta­to­rii ro­mâni? Ve­de cum aceștia îl plim­bă pe Din­că, alias „Lu­cian Ga­bri­el Po­pes­cu“sau in­vers... în aer li­ber, îl la­să să se con­fe­se­ze la „pri­e­teni po­lițiști“și nu fac ni­cio ve­ri­fi­ca­re fă­ră pre­ze­nța lui fi­zi­că – da­că s-a si­mțit rău într-o zi,au amânat,deși ori­ce pro­bă se alte­re­a­ză de la mi­nut la mi­nut,de la o zi la alta.

Au­to­ri­tăți­le s-au scu­zat că „pre­sa e de vi­nă“pen­tru că nu pot fa­ce re­con­sti­tu­iri. Astfel, „mar­to­rul“sau „cri­mi­na­lul“Din­că își pe­tre­ce zi­le­le în pă­du­re, prin ca­să, prin oraș, prin bi­ro­uri, o viață de ares­tat pre­ven­tiv și de pe­ri­col pen­tru so­ci­e­ta­te în „sta­re de li­ber­ta­te“; în cu­rând se va con­sta­ta că es­te în vârstă (66 de ani),se adap­te­a­ză greu con­diți­i­lor de de­te­nție și tre­bu­ie eli­be­rat con­diți­o­nat.

Cu toa­te că tot pre­sa a re­la­tat toa­te ca­zu­ri­le foști­lor „ju­de­că­tori co­ru­pți“, „po­li­ti­ci­eni co­ru­pți“sau „oa­meni de afa­ceri au­toh­toni co­ru­pți“ca­re ave­au ca­me­re și mi­cro­foa­ne în baie, au­to­ri­tăți­le eli­be­rând pe ban­dă ru­lan­tă man­da­te de su­pra­ve­ghe­re cu tot „ta­câmul“, de la in­trat în ca­să până la gen „ob­se­dați se­xual“ca­re mon­tau in­clu­siv în baie sau în dor­mi­tor ca­me­re – ex.: Ana Ma­ria Pă­tru și Toni Gre­blă – măr­tu­ri­i­le aces­to­ra din pre­să. Acum, au­to­ri­tăți­le se împi­e­di­că de un „Moș Din­că“să mon­te­ze ches­tii, sau să ex­tra­gă „in­for­mații“din ca­sa unui pre­su­pus cri­mi­nal. Se pa­re că o „ca­me­ră a oro­ri­lor“nu es­te pe­ri­col pen­tru so­ci­e­ta­te și nici nu tre­bu­ie ime­diat per­che­ziți­o­na­tă.

Mar­to­rii nu par să fie au­diați, in­gi­ne­rul de ca­das­tru Lu­cian Ga­bri­el Po­pes­cu – al că­rui nu­me l-a ros­tit ve­he­ment Ale­xan­dra ca apa­rți­nând „vi­o­la­to­ru­lui ei“și a că­rui car­te de vi­zi­tă a fost gă­si­tă de Ale­xan­dra – nu es­te de gă­sit la adre­sa de pe car­tea de vi­zi­tă. Do­uă echi­pe de jur­na­liști s-au de­pla­sat la fața lo­cu­lui în acest sens, luând de­cla­rații din ve­cini, el ne­fi­ind aco­lo. Acest in­gi­ner, cel mai pro­ba­bil, a mers la ca­sa lui Din­că, alt­fel cum ar fi pu­tut fa­ce mă­su­ră­to­ri­le? Și de ce el? Cum a ajuns Din­că toc­mai la el?

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.