Io­han­nis va avea ne­voie de spri­ji­nul PSD

PNL anun­ţă ma­rea ope­ra­ţi­u­ne pen­tru Co­tro­ceni.

Romania Libera - - Prima Pagina - MARIUS GHILEZAN edi­to­ria­list

Cel po­re­clit Blo­ca­nis de că­tre so­cia­liş­ti, ac­tua­lul can­di­dat pen­tru un nou man­dat la Co­tro­ceni, Klaus Io­han­nis, va fi ne­voit să ce­a­ră spri­ji­nul PSD pen­tru a fi re­a­les. Nori sum­bri se pre­fi­gu­re­a­ză la ori­zont. Şti­ind că me­mo­ria co­lec­ti­vă e scur­tă, li­be­ra­lii vor tre­bui să reia ve­chi­le co­la­bo­rări cu li­de­rii PSD, pe fa­ţă sau pe din dos. Iar Klaus Io­han­nis să-i cânte Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă „O so­le mio“.

Scan­da­lu­ri­le #Ale­xan­dra şi #So­ri­na îi vor ex­plo­da li­de­ru­lui de la Co­tro­ceni drept în fa­ţă în pre­aj­ma ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le, chiar da­că el su­ge­re­a­ză că ac­tua­lul Gu­vern, con­dus de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, es­te vi­no­vat de des­truc­tu­ra­rea sta­tu­lui, ce­ea ce es­te fals. Klaus Io­han­nis con­du­ce ser­vi­ci­i­le se­cre­te. E greu de cre­zut că nu pri­meş­te in­for­mări des­pre cârdă­şi­i­le gru­pă­ri­lor ma­fi­o­te cu po­li­ţia, ma­gis­tra­ţii şi ser­vi­ci­i­le se­cre­te din te­ri­to­riu.

E prins ca într-un cleş­te. Nu poa­te scă­pa în fa­ţa lui Dan Bar­na în câşti­gă­tor, da­că nu are o op­ţi­u­ne cla­ră. Fie taie în car­ne vie, fie ce­re spri­ji­nul PSD. A treia va­rian­tă nu exis­tă pen­tru ca el să dom­neas­că încă un cin­ci­nal.

Toa­te zba­te­ri­le de astă­zi, între­a­ga di­ho­nie şi dez­mem­bra­rea sta­tu­lui n-ar fi fost po­si­bi­le în ca­zul unei Mo­nar­hii con­sti­tu­ţi­o­na­le. Dar des­pre asta de­ci­den­ţii po­li­tici re­fu­ză să vor­be­as­că, dar­mi­te să gânde­as­că.Le e mai la înde­mână să tre­a­că prin aba­cul STS ale­ge­ri­le.

Vo­te­a­ză ori­ci­ne, ie­se doar ci­ne tre­bu­ie. Dar acel tre­bu­ie e cam câh în pre­aj­ma ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le, timp în ca­re ser­vi­ci­i­le joa­că mai me­reu la do­uă ca­pe­te. De ce e mai co­mes­ti­bil Klaus Io­han­nis de­cât Dan Bar­na? Sim­plu. Pri­mu­lui i se cu­nosc por­ni­ri­le şi gus­tu­ri­le. Dar şi obe­di­en­ţe­le. Că doar nu sun­tem nai­vi să cre­dem că el e în frun­tea sta­tu­lui pen­tru că era pro­fe­sor de ze­ce.Are şi dom­nia sa un fir ro­şu prin ca­re es­te tras sau ri­di­cat. Înde­ob­şte, ace­la­şi fir poa­te avea rol şi de spânzu­ră­toa­re po­li­ti­că.Ăsta e de­za­van­ta­jul să dom­neş­ti în nu­me­le alto­ra. Nu dis­cu­tăm des­pre agen­da prea pu­ţin ro­mâneas­că a aces­tu­ia.

Ce­lui de-al doi­lea nu-i ştim ni­mic. Nici mă­car de ce îşi tra­ge ci­o­ra­pi de do­uă cu­lori şi de ce mer­ge la am­ba­sa­de în san­da­le.E im­pre­vi­zi­bil.Atât el,cât şi um­bre­le sa­le. Nu ne-au spus ce au de gând şi un­de vor să du­că ţa­ra.Asta e de­o­se­bit de pe­ri­cu­los.

În spa­te­le amându­ro­ra stau o se­rie de băi­e­ţi cu agen­de se­cre­te. La pri­mul sunt pre­vi­zi­bi­le; la cel de-al doi­lea – to­tal ne­cu­nos­cu­te.

Hel­vig îl spri­ji­nă pe Io­han­nis; Col­dea, cu se­te de răz­bu­na­re, pe Bar­na. Fe­re­as­că-te de oa­me­nii răz­bu­nă­tori, zi­ce un ve­chi pro­verb!

Ce are de fă­cut Klaus Io­han­nis pen­tru a câşti­ga cel de-al doi­lea man­dat? În pri­mul rând, să se asi­gu­re că va ju­ca fi­na­la cu Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. În caz con­trar, e pi­er­dut. Pi­er­dut to­tal. Use­riş­tii în con­cu­bi­naj cu plu­siş­tii (ce nu­me de ca­ba­ret Vol­tai­re) ştiu să ges­ti­o­ne­ze emo­ţia. În plus, şi-au con­stru­it pro­fi­luri de vir­gini po­li­tici. Nu con­te­a­ză că toa­tă via­ţa lor au atârnat le­ga­ţi de stat.Aşa e proi­ec­ţia lor în ima­gi­na­rul co­lec­tiv.Apă­rând ca sal­va­tori în ochii nai­vi­lor, pot stârni va­lul ca­re să ra­dă tot: de la pre­şe­din­te la pri­mari şi la Par­la­men­tul vi­i­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.