În România nu se mai fa­ce mun­că la ne­gru, ci la gri

Eu­gen Te­o­do­ro­vici a anun­ţat că ANAF şi ITM vor de­clan­şa, în au­gust, o cam­pa­nie de con­troa­le vi­zând mun­ca la ne­gru.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Eu­gen Te­o­do­ro­vici a anun­ţat că ANAF şi ITM vor de­clan­şa, în au­gust, o cam­pa­nie de con­troa­le vi­zând mun­ca la ne­gru. „Vom înce­pe acum, în au­gust, un pro­gram de ve­ri­fi­cări, în ca­re vor fi im­pli­ca­ţi şi co­le­gii de la Mi­nis­te­rul Mun­cii. Vor fi ve­ri­fi­cări pen­tru eva­zi­u­ne fis­ca­lă, mun­că la ne­gru. Vor fi ANAF, ITM şi alte struc­turi. Avem, sla­vă Dom­nu­lui, zo­ne de eva­zi­u­ne“, a spus mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor.

V „om înce­pe acum, în au­gust, un pro­gram de ve­ri­fi­cări, în ca­re vor fi im­pli­ca­ţi şi co­le­gii de la Mi­nis­te­rul Mun­cii. Vor fi ve­ri­fi­cări pen­tru eva­zi­u­ne fis­ca­lă, mun­că la ne­gru. Vor fi ANAF, ITM şi alte struc­turi. Avem, sla­vă Dom­nu­lui, zo­ne de eva­zi­u­ne“, a spus mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici. Fir­me­le ca­re fo­lo­sesc lu­cră­tori la ne­gru ris­că amen­zi de 20.000 lei şi să le fie sis­ta­tă ac­ti­vi­ta­tea. Pe­de­ap­sa apli­ca­bi­lă an­ga­ja­to­ri­lor poa­te fi, în anu­mi­te ca­zuri, închi­soa­rea. În schimb, per­soa­ne­le fă­ră for­me le­ga­le nu ris­că închi­soa­re, dar pot fi sanc­ţi­o­na­te cu 5001.000 de lei. Ele nu vor avea pro­tec­ţie so­cia­lă sau ac­ces la cre­di­te. Nu-şi vor pu­tea ocro­ti în in­stan­ţă drep­tu­ri­le din re­la­ţi­i­le de mun­că, iar pen­si­i­le vor fi mici. În lip­sa unui con­tract in­di­vi­dual de mun­că de­cla­rat, lu­cră­to­rii nu plă­tesc ni­mic la stat şi nu fi­gu­re­a­ză ca an­ga­ja­ţi, deci nu au avan­ta­je­le şi be­ne­fi­ci­i­le unui sa­la­riat le­gal.

Adrian Benţa, con­sul­tant fis­cal, spu­ne că mun­ca la ne­gru „exis­tă în con­ti­nua­re, dar exis­tă mai mult din zo­na ace­as­ta gri. Cred că mun­ca la ne­gru s-a mai di­mi­nuat, mai ales acum, de când e cri­ză de for­ţă de mun­că, dar se mai prac­ti­că mun­ca la gri“.

Con­trac­te mas­ca­te

Ce înse­am­nă „la gri“? „Se dă sa­la­ri­ul mi­nim pe economie, iar di­fe­ren­ţa se asi­gu­ră din alte sur­se, mai slab fis­ca­li­za­te. Nu es­te ile­gal, dar e mai bu­nă fis­ca­li­za­rea pen­tru an­ga­ja­tor. Sur­se­le sunt fis­ca­li­za­te cu ta­xe mai mici, de exem­plu di­vi­den­de­le de la pa­troni“, afir­mă Benţa. „Se pot fa­ce mul­te lu­cruri bu­ne“, ex­pli­că ex­per­tul, ară­tând că „pro­ble­ma es­te că o for­ţa­re a aces­tor pro­ce­duri va pu­ne pre­si­u­ne pe com­pa­ni­i­le mici. Da­că ne ui­tăm un pic în sta­tis­tici, cred că vor fi şi mul­te erori în apli­ca­rea le­gis­la­ţi­ei, chiar fă­cu­te de că­tre cei ca­re apli­că le­gea, adi­că de că­tre echi­pe­le de in­spec­ţie. Aici tre­bu­ie lu­crat cu foar­te ma­re aten­ţie, să nu du­că în ce­a­lal­tă ex­tre­mă. M-am dus şi l-am gă­sit pe unul cu sa­la­ri­ul mi­nim şi mai pri­mea o di­fe­ren­ţă de bani, ga­ta, i-am închis ac­ti­vi­ta­tea“.

Tre­bu­ie lu­crat cu foar­te ma­re aten­ţie, să nu du­că în ce­a­lal­tă ex­tre­mă.“ADRIAN BENŢA, con­sul­tant fis­cal

FOTO: WWW.PIXABAY.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.