CE MINISTERE PIERD BANI LA RECTIFICAR­EA BU­GE­TA­RĂ De­zas­trul proi­ec­te­lor din fon­duri UE

Gu­ver­nul se pre­gă­tește să adop­te pri­ma rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră a anu­lui 2019. Ofi­cial, cresc și veni­tu­ri­le, și chel­tu­i­e­li­le bu­ge­ta­re. Însă mul­te ministere pierd din fon­du­ri­le alo­ca­te la înce­pu­tul anu­lui.

Romania Libera - - Actualitat­e - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor a pu­bli­cat proi­ec­tul de rec­ti­fi­ca­re a bu­ge­tu­lui pe anul 2019. Veni­tu­ri­le ar ur­ma să se ma­jo­re­ze cu 2,2 mi­liar­de de lei, însă chel­tu­i­e­li­le cresc cu aproa­pe du­blu față de veni­turi, cu apro­xi­ma­tiv pa­tru mi­liar­de de lei. Asta înse­am­nă că, te­o­re­tic, de­fi­ci­tul bu­get arar ră­mâne sub 3%. Deși,ofi­cial, rectificar­ea bu­ge­ta­ră es­te po­zi­ti­vă, vor pi­er­de bani mi­nis­te­re­le Edu­cați­ei Nați­o­na­le, Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, Cer­ce­tă­rii și Ino­vă­rii, Agri­cul­tu­rii ș i Dez­vol­tă­rii Ru­ra­le, Pen­tru Me­di­ul de Afa­ceri, Co­me­rț și Antre­pre­no­riat, Eco­no­mi­ei, Ape­lor, Pă­du­ri­lor ș i Me­di­u­lui, Tran­spor­tu­ri­lor, la ca­re se adau­gă Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui.

Astfel, Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei va pi­er­de 1,03 mi­liar­de de lei,din­tre ca­re 400 de mi­li­oa­ne erau bani pen­tru chel­tu­i­e­li de per­so­nal. În mul­te ca­zuri, au­to­ri­tăți­le nu au reușit să atra­gă fon­duri eu­ro­pe­ne și au tăiat par­tea de co­fi­na­nța­re asi­gu­ra­tă de sta­tul ro­mân. În to­tal 1,8 mi­liar­de de lei vor fi tăia­te de la proi­ec­te din fon­duri eu­ro­pe­ne ne­ram­bur­sa­bi­le post-ade­ra­re 2014-2020. De ase­me­nea, Mi­nis­te­rul Fon­du­ri­le­or Eu­ro­pe­ne pi­er­de la rec­ti­fi­ca­re 663 de mi­li­oa­ne de la proi­ec­te­le cu fi­na­nța­re din fon­duri externe ne­ram­bur­sa­bi­le. Mi­nis­te­rul Eco­no­mi­ei a reu­şit să exe­cu­te în pri­mul se­mes­tru doar 0,1% din proi­ec­te­le fi­nan­ţa­te din fon­duri externe ne­ram­bur­sa­bi­le. Mi­nis­te­rul con­dus de Ni­cu­lae Bă­dă­lău pi­er­de la rec­ti­fi­ca­re 200 de mi­li­oa­ne de lei de la proi­ec­te­le cu fi­na­nța­re din fon­duri externe ne­ram­bur­saEUGEN TE­O­DO­RO­VICI, mi­nis­trul de Fi­nan­ţe bi­le. Mi­nis­te­rul Cer­ce­tă­rii şi Ino­vă­rii va pi­er­de 369,1 mi­li­oa­ne lei. Și în acest caz au fost tăia­te 300 de mi­li­oa­ne ca­re vi­zau co­fi­na­nța­rea unor proi­ec­te eu­ro­pe­ne.

Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dez­vol­tă­rii Ru­ra­le va pi­er­de 310,4 mi­li­oa­ne de lei, iar Mi­nis­te­rul pen­tru Me­di­ul de Afa­ceri 243 mi­li­oa­ne lei. Vor pi­er­de,de ase­me­nea,bani Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui – 143,6 mi­li­oa­ne lei, Mi­nis­te­rul Ape­lor și Pă­du­ri­lor – 138,9 mi­li­oa­ne lei, Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor – 128,8 mi­li­oa­ne lei, Au­to­ri­ta­tea Nați­o­na­lă Sa­ni­tar-Ve­te­ri­na­ră – 106,5 mi­li­oa­ne lei.

Sunt con­vins că va fi o rc­ti­fi­ca­re po­zi­ti­vă.“

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Eu­gen Te­o­do­ro­vici a pre­gă­tit proi­ec­tul de rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.