Insta­gram tes­te­a­ză noi op­ţi­uni împo­tri­va co­men­ta­ri­i­lor agre­si­ve

Romania Libera - - Eveniment -

Insta­gram înce­ar­că să abor­de­ze di­plo­ma­tic şi con­struc­tiv pro­ble­ma bul­lying-ului, cu mă­suri ca­re înce­ar­că să evi­te es­ca­la­da­rea con­flic­te­lor, dar ca­re re­duc în ace­la­şi timp la tă­ce­re per­soa­ne­le re­cal­ci­tran­te. În pri­mul rând, Insta­gram va înce­pe să tes­te­ze o fa­ci­li­ta­te ca­re va pu­ne la tre­a­bă de­prin­de­ri­le do­bândi­te de in­te­li­gen­ţa ar­ti­fi­cia­lă prin pro­ce­sa­rea tex­tu­lui şi ana­li­za­rea lim­ba­ju­lui na­tu­ral.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.