Po­li­ti­ci­e­nii spun lu­cruri trăs­ni­te

Romania Libera - - Op & Ed -

Dar mi­nis­trul s-a ară­tat Bre­az și a lip­sit de do­uă ori, sus­pen­dând ast­fel șe­di­nța Co­mi­si­ei, du­pă ce, inițial, con­fir­ma­se pre­ze­nța. În aces­te con­diții, es­te evi­dent că nu pu­tem dis­cu­ta des­pre o nu­mi­re în in­te­re­sul Învăță­mântu­lui. Sunt foar­te cu­ri­os ci­ne poa­te să spu­nă ce îl re­co­man­dă pe Da­ni­el Bre­az pen­tru fo­to­li­ul ocu­pat, când­va, de Spi­ru Ha­ret. Dar ex­pli­cația ne poa­te fi da­tă chiar de is­to­ria ul­ti­mi­lor trei­zeci de ani, când cei ca­re nu erau buni pen­tru ni­ci­un mi­nis­ter au fost „arun­cați“la Edu­cație. Da­ni­el Bre­az a de­mon­strat că nu es­te bun pen­tru Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii și es­te tri­mis la Edu­cație, „haz­naua“po­li­ti­ci­e­ni­lor ca­re au re­zer­vat un loc în Ca­bi­ne­tul de la Pa­la­tul Vic­to­ria. Eca­te­ri­na Andro­nes­cu a fost de­mi­să pen­tru că a spus că ea a fost edu­ca­tă să nu ur­ce în mași­nă cu străi­nii. De acord că es­te o de­cla­rație ne­po­tri­vi­tă. Dar nu es­te o no­u­ta­te. Po­li­ti­ci­e­nii spun lu­cruri trăs­ni­te.Având în ve­de­re fun­cția doam­nei Andro­nes­cu, ace­ea de mi­nis­tru al Edu­cați­ei, de un­de a fost înde­păr­ta­tă tar­div, mai gra­ve mi se par afir­mați­i­le că ele­vii au tot tim­pul anu­lui tran­sport gra­tu­it. Nu es­te ade­vă­rat. Nici mă­car în tim­pul exa­me­nu­lui de Ba­ca­lau­re­at sau al co­ri­ge­nțe­lor nu exis­tă mi­cro­bu­ze.

Nu es­te însă o no­u­ta­te că și în ca­zul uni­tăți­lor șco­la­re, ca în toa­te do­me­ni­i­le, în foar­te mul­te zo­ne, avem ima­gi­nea lu­mii de acum o su­tă de ani. Dar ne fa­cem că ui­tăm și ne amin­tim și sun­tem șo­cați la câte un eveni­ment tra­gic, cum es­te cel din Ca­ra­cal. Sun­tem șo­cați, cu toa­te că eram co­nști­e­nți că ase­me­nea pe­ri­co­le sunt po­si­bi­le în ast­fel de zo­ne. Iar cei mai co­nști­e­nți de toa­te aces­te lu­cruri sunt re­pre­zen­ta­nții cla­sei po­li­ti­ce și atârna­cii lor, pla­sați în po­ziți­i­cheie din ad­mi­nis­trația pu­bli­că. Dar nu-i in­te­re­se­a­ză, atât timp cât nu le in­flue­nțe­a­ză bu­nul mers al vi­eții. Da­că în ca­zul nu­mi­rii altor mi­niștri Klaus Io­han­nis s-a opus ve­he­ment, de ace­as­tă da­tă a sem­nat ra­pid de­cre­tul pen­tru in­sta­la­rea lui Bre­az. Pe­sem­ne că și lui i se pa­re per­soa­na po­tri­vi­tă pen­tru Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei. Sau poa­te că preșe­din­te­le vrea să cre­e­ze ca­drul pro­pi­ce pen­tru noi show-uri po­li­ti­ce cu Gu­ver­nul. Sau, pur și sim­plu, Învăță­mântul es­te la fel de ne­sem­ni­fi­ca­tiv și pen­tru fos­tul in­spec­tor șco­lar din Si­biu. Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat, luni, de­cre­tul prin ca­re mi­nis­trul Cul­tu­rii, Da­ni­el Bre­az, es­te de­sem­nat mi­nis­tru in­te­ri­mar al Edu­ca­ţi­ei. Po­tri­vit unui co­mu­ni­cat al Admi­nis­tra­ţi­ei Pre­zi­den­ţia­le, şe­ful sta­tu­lui a sem­nat şi de­cre­tul prin ca­re Eca­te­ri­na Andro­nes­cu es­te re­vo­ca­tă din ace­as­tă func­ţie. Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anun­ţat, vi­neri,că a de­mis-o pe Eca­te­ri­na Andro­nes­cu din func­ţia de mi­nis­tru al Edu­ca­ţi­ei, pen­tru de­cla­ra­ţi­i­le „pro­fund gre­şi­te“fă­cu­te de ace­as­ta într-o emi­si­u­ne te­le­vi­za­tă.

„Sunt afir­ma­ţii ca­re ara­tă lip­sa de înţe­le­ge­re, punc­tual, a ca­zu­lui de la Ca­ra­cal şi, în ge­ne­ral, a mo­du­lui în ca­re tre­bu­ie să ne pro­te­jăm co­pi­ii de ră­piri, agre­si­uni, abuz şi tra­fic de per­soa­ne – din par­tea doam­nei Andro­nes­cu. Es­te o ati­tu­di­ne lip­si­tă de res­pon­sa­bi­li­ta­te, ca­re nu re­flec­tă po­zi­ţia Gu­ver­nu­lui şi ca­re nu îmi do­resc să de­vi­nă asi­mi­la­tă cu Exe­cu­ti­vul pe ca­re îl con­duc“,a scris, vi­neri, Dăn­ci­lă pe Fa­ce­book. Eca­te­ri­na Andro­nes­cu a afir­mat joia tre­cu­tă că ea a „învă­ţat de aca­să“să nu se ur­ce „în ni­cio ma­şi­nă străi­nă“, re­fe­rin­du-se la ca­zul Ale­xan­drei, ado­les­cen­ta de 15 ani ră­pi­tă şi se­ches­tra­tă la Ca­ra­cal de băr­ba­tul ca­re a luat-o la oca­zie.

„De exem­plu,Ale­xan­dra – m-am in­te­re­sat la Inspec­to­ra­tul Şco­lar – mer­gea la şcoa­lă, avea abo­na­ment.Ce a de­ter­mi­nat-o să se du­că la ma­şi­nă de oca­zie? Cred că va tre­bui, la înce­pu­tul anu­lui şco­lar, să in­tro­du­cem în toa­te şco­li­le un sis­tem de pro­tec­ţie a co­pi­i­lor şi de a-i învă­ţa să se pro­te­je­ze sin­guri, să se fe­re­as­că, pen­tru că eu am învă­ţat şi de-aca­să... Cred că toa­te aces­te lu­cruri tre­bu­ie să le re­pe­tăm şi la şcoa­lă“, a spus Andro­nes­cu.

Sunt afir­ma­ţii ca­re ara­tă lip­sa de înţe­le­ge­re, punc­tual, a ca­zu­lui de la Ca­ra­cal şi, în ge­ne­ral, a mo­du­lui în ca­re tre­bu­ie să ne pro­te­jăm co­pi­ii de ră­piri, agre­si­uni, abuz şi tra­fic de per­soa­ne – din par­tea doam­nei Andro­nes­cu. Es­te o ati­tu­di­ne lip­si­tă de res­pon­sa­bi­li­ta­te, ca­re nu re­flec­tă po­zi­ţia Gu­ver­nu­lui şi ca­re nu îmi do­resc să de­vi­nă asi­mi­la­tă cu Exe­cu­ti­vul pe ca­re îl con­duc.“Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.