Umbra Pa­kis­ta­nu­lui

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

New Del­hi con­si­de­ră că Pa­kis­ta­nul era pe punc­tul de a exe­cu­ta un atac te­ro­rist de am­ploa­re, du­pă ce arma­ta a des­co­pe­rit, în ur­mă cu câte­va zi­le, ar­me pa­kis­ta­ne­ze și a neu­tra­li­zat ata­curi pa­kis­ta­ne­ze în India.Ares­ta­tă la do­mi­ci­liu, fos­ta șe­fă a Exe­cu­ti­vu­lui Jam­mu-an­dKas­hmir, Meh­boo­ba Muf­ti, a scris pe Twit­ter că es­te vor­ba de „zi­ua cea mai ne­a­gră a de­mo­crați­ei in­di­e­ne“,su­bli­ni­ind că „de­ci­zia uni­la­te­ra­lă a Gu­ver­nu­lui in­dian de abo­li­re a art.370 es­te ile­ga­lă și ne­con­sti­tuți­o­na­lă și va fa­ce din India o fo­rță de ocu­pație în Jam­mu-and-Kas­hmir“. Arti­co­lul 370 au­to­ri­za Gu­ver­nul de la New Del­hi să le­gi­fe­re­ze doar în ma­te­rie de apă­ra­re, afa­ceri externe și co­mu­ni­cații în re­gi­u­ne, res­tul re­venind Par­la­men­tu­lui lo­cal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.