Cum ne tră­de­a­ză lip­sa de încre­de­re în si­ne

Încre­de­rea de si­ne es­te prin­ci­pa­lul ob­sta­col în re­a­li­za­rea do­rin­ţe­lor oa­me­ni­lor, iar efec­te­le lip­sei de încre­de­re în si­ne se ma­ni­fes­tă în 3 lo­curi: pe chip, prin fap­te și prin ilu­zii.

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Oa­me­nii cu un ni­vel scă­zut al încre­de­rii în si­ne au ten­din­ţa să tre­a­că prin stări de an­xi­e­ta­te, ca­re fac ca in­te­rac­ţi­u­ni­le pe ca­re le au să fie mai di­fi­ci­le și mai stre­san­te de­cât ar tre­bui să fie. În opi­nia psi­ho­lo­gu­lui Alexandru Pleșea, lip­sa de încre­de­re de­re­gle­a­ză pre­zen­tul și vi­i­to­rul omu­lui, iar aces­ta poa­te ajun­ge să-și piar­dă fa­mi­lia, jo­bul și lu­cru­ri­le dra­gi lui pen­tru că nu fa­ce efor­tul de a le me­nți­ne, adi­că să in­ves­te­as­că ener­gie și su­ges­tii po­zi­ti­ve în ele. To­to­da­tă, spe­cia­lis­tul afir­mă că lip­sa de încre­de­re a unui om es­te foar­te ușor de iden­ti­fi­cat, de­oa­re­ce se ma­ni­fes­tă prin trei mo­da­li­tăți foar­te vi­zi­bi­le din ex­te­ri­or:

1. Lip­sa de încre­de­re pe chi­pul omu­lui. Mus­cu­la­tu­ra feței, mișcă­ri­le gu­rii, na­sul, frun­tea sunt pri­me­le ca­re se dis­ting atunci când o per­soa­nă nu are încre­de­re în ea: mușchii feței sunt mai încor­dați; mișcă­ri­le gu­rii mai mici, na­sul ca­re nu tra­ge aer mai pu­ter­nic, frun­tea ca­re emi­te pri­me­le li­nii sau ri­duri de la atâtea mo­men­te de încrun­ta­re, di­le­me sau si­tuații gre­le de viață.

2. Lip­sa de încre­de­re de si­ne prin fap­te­le omu­lui. Încre­de­rea es­te ener­gia ca­re ma­te­ria­li­ze­a­ză mai ra­pid do­ri­nța. În fap­te, lip­sa încre­de­rii de si­ne se ma­ni­fes­tă prin ne­ma­te­ria­li­za­rea gându­ri­lor și vor­be­lor, pen­tru că min­tea es­te cea ca­re pu­ne pi­e­di­că prin for­ma­rea ei pre­ce­den­tă: nu sunt su­fi­ci­ent de in­te­li­gent, nu am su­fi­ci­en­te re­sur­se, nu mă simt com­pe­tent etc.

3. Lip­sa de încre­de­re de si­ne prin ilu­zi­i­le omu­lui. Încre­de­rea de si­ne cu ilu­zii es­te să faci ce poți pen­tru ce es­te în fața ta, gândin­du-te la altce­va în timp ce faci. Un ast­fel de com­por­ta­ment es­te împo­tri­va do­ri­nțe­lor re­a­le de a ma­te­ria­li­za.

Omul ca­re nu-și ale­ge cu­vin­te­le in­te­ri­oa­re și trăi­ește în ilu­zii va fi ne­mo­ti­vat și nean­tre­nat pen­tru că su­ges­ti­i­le sa­le îi taie con­stant din ori­ce elan ar avea.“ALEXANDRU PLEȘEA, psi­ho­log

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Ilu­zia,întâlni­tă la cei mai mu­lți oa­meni

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.