Vrea ci­ne­va ca USR - PLUS

sã con­du­cã ta­ra, în afa­ra ce­lor spãla­ti pe crei­er?

Romania Libera - - Op & Ed - MARIUS GHILEZAN

În son­da­je­le din ma­ri­le ora­şe,Alian­ţa USR-PLUS con­du­ce sem­ni­fi­ca­tiv. Da­că mâi­ne ar avea loc ale­geri la Ti­mi­şoa­ra, Ia­şi, Bu­cu­reş­ti, Crai­o­va, pri­mă­ri­i­le ar fi câşti­ga­te de ei. Du­pă cum se ştie, ale­ge­ri­le lo­ca­le din­tr-un sin­gur tur avan­ta­je­a­ză încă PNL şi PSD. În caz con­trar, USR-PLUS ar câşti­ga şi mai mult. Du­pă cum se ştie, ale­ge­ri­le lo­ca­le sunt proi­ec­ţii fo­to­gra­fi­ce ale ce­lor par­la­men­ta­re. Vrea ci­ne­va ca USR-PLUS să con­du­că ţa­ra, în afa­ra ce­lor spă­la­ţi pe crei­er?

Spa­nia e un sim­plu exem­plu. Po­de­mos,omo­lo­gul USR- PLUS, a blo­cat re­ga­tul timp de aproa­pe pa­tru ani.A tre­bu­it să vi­nă de­ci­zia iz­bă­vi­toa­re a so­cia­liş­ti­lor de a sus­ţi­ne un gu­vern mi­no­ri­tar po­pu­lar pen­tru a scoa­te ţa­ra din cri­ză. Ni­meni nu mai vrea un de­sant „5 ste­le“în Bal­cani. Chiar da­că for­ţe­le ca­re fi­nan­ţe­a­ză cam­pa­nia de des­truc­tu­ra­re a sta­tu­lui ro­mân îşi fac pla­nuri mari de ocu­pa­re to­ta­lă a ţă­rii şi ac­ces to­tal la re­sur­se.

Din­tre Klaus Io­han­nis şi Dan Bar­na, Io­han­nis e răul cel mai mic. Şi de aici înce­pe dis­cu­ţia.Vor tre­ce li­be­ra­lii pes­te ul­ti­me­le ani­mo­zi­tă­ţi şi îşi vor fa­ce o analiză de ce Crin Anto­nes­cu a pi­er­dut man­da­tul de pre­şe­din­te? Vor reu­şi oa­me­nii

din struc­turi ai lui Io­han­nis să o scoa­tă chal­len­ger pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă? Aici înce­pe tra­va­li­ul din­tre oa­me­nii PNL şi cei po­re­cli­ţi ci­u­ma ro­şie.

Si­gur că, atunci când s-au încârdă­şit în dă­râma­rea Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă, li­be­ra­lii, ser­vi­ci­i­le, Io­han­nis cu so­ci­e­ta­tea în ci­vil din ju­rul USR nu s-au gândit că vi­ne o zi în ca­re tre­bu­ie să-i să­ru­te mâna doam­nei din Palatul Victoria.

Mi­tin­gul de pe 10 au­gust va ară­ta înce­pu­tul schis­mei între io­han­ni­siş­ti şi dan bar­niş­ti (ul­ti­mii fi­ind ha­bar­niş­ti de po­li­ti­că). Ni­mic nu va mai fi ca înain­te. Io­han­nis nu va mai ata­ca PSD de­cât aşa, de ochii lu­mii. PSD va lup­ta să-şi du­că în tu­rul 2 can­di­da­tul. Dar în fi­na­lă ce ar câşti­ga foş­tii ci­u­ma­ţi de la cei ca­re lan­sau până ieri tor­pi­le? Sim­plu. Li­niş­tea gu­ver­nă­rii până la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Io­han­nis poa­te că e sfă­tu­it de­ja că pen­tru tu­rul 2 tre­bu­ie să-şi fa­că un sel­fie cu Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.Aici îi va cu­prin­de groa­za pe ţârcov­ni­cii de la Pa­lat,dar n-au de ales.Tre­bu­ie să înghi­tă şer­pi pen­tru a mai su­pra­vi­e­ţui po­li­tic.Astfel,iar de­vi­ne PSD un par­tid inte­re­sant pen­tru li­be­ra­li, chiar da­că Lu­do­vic Orban res­pin­ge cu tă­rie ide­ea de coa­bi­ta­re. Re­a­lis­mul po­li­tic e mai pre­sus de­cât pre­ju­de­că­ţi­le. Nu po­ţi să fii me­reu scor­pi­o­nul ca­re roa­gă broas­ca să-l tre­a­că râul şi să înţe­pi me­reu la mij­lo­cul dru­mu­lui. Mai tre­bu­ie să-ţi ar­mo­ni­ze­zi com­por­ta­men­tul şi să-ţi ceri ier­ta­re pen­tru tur­na­tul hârdai­e­lor în ca­pul pe­se­diş­ti­lor. Po­li­ti­ca în sta­te­le de­mo­cra­ti­ce e un joc la du­blu. Ni­ci­o­da­tă la tri­plu. Dar în de­mo­cra­ţi­i­le sla­be in­tră pi­o­nul ca­re se vrea re­ge. Însă poa­te fi su­pri­mat da­că al­bul nu mu­tă la ne­gru. Gri­ul e o cu­loa­re ne­plă­cu­tă toam­na.

Din­tre Klaus Io­han­nis şi Dan Bar­na, Io­han­nis e răul cel mai mic. Şi de aici înce­pe dis­cu­ţia. Vor tre­ce li­be­ra­lii pes­te ul­ti­me­le ani­mo­zi­tă­ţi şi îşi vor fa­ce o analiză de ce Crin Anto­nes­cu a pi­er­dut man­da­tul de pre­şe­din­te? Vor reu­şi oa­me­nii din struc­turi ai lui Io­han­nis să o scoa­tă chal­len­ger pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.