BU­DES­CU, CA­LE LI­BE­RĂ SPRE FCSB

Du­pă ce fu­se­se ex­clus din lo­tul ara­bi­lor în ur­mă cu trei săp­tă­mâni, Con­stan­tin Bu­des­cu a rupt con­trac­tul cu Al Sha­bab și ar pu­tea re­ve­ni la FCSB.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pro­ble­me­le pen­tru Bu­des­cu au înce­put ime­diat du­pă in­sta­la­rea no­u­lui an­tre­nor, ca­re i-a im­pus mij­lo­cașu­lui un pro­gram de pre­gă­ti­re se­pa­rat de echi­pă fă­ră ni­ci­un mo­tiv re­al. Mo­men­tul de­ci­siv a fost însă pe 2 au­gust,când fos­tul ju­că­tor de la FCSB a pri­mit o sanc­ţi­u­ne fi­nan­cia­ră,lu­cru ca­re l-a de­ter­mi­nat să de­nu­nțe uni­la­te­ral înțe­le­ge­rea cu Al Sha­bab.

Con­form avo­ca­tu­lui aces­tu­ia, Paul Min­cu, Bu­des­cu es­te în acest mo­ment li­ber de con­tract, iar li­ti­gi­ul cu for­mația ara­bă va fi ju­de­cat de FIFA. „Ju­că­to­rul a dat do­va­dă de bu­nă-cre­din­ţă și a încer­cat să so­lu­ţi­o­ne­ze pe ca­le amia­bi­lă con­flic­tul apă­rut oda­tă cu schim­ba­rea ma­na­ge­men­tu­lui și an­tre­no­ru­lui echi­pei.Din pă­ca­te,po­zi­ţia clu­bu­lui a ră­mas nes­chim­ba­tă, ast­fel că n-a mai avut

altă op­ţi­u­ne de­cât să de­nun­ţe uni­la­te­ral con­trac­tul. Spe­răm să își gă­se­as­că re­pe­de un nou club că­ru­ia să i se ală­tu­re pen­tru a-și con­ti­nua ca­ri­e­ra. Si­tua­ţia lui con­trac­tua­lă la acest mo­ment es­te cla­ră. E li­ber de con­tract. Con­flic­tul cu fos­tul club va fi de­cis de FIFA,dar asta e o ches­ti­u­ne de du­ra­tă.Da­că nu cum­va vom gă­si o ca­le de înţe­le­ge­re cu Al Sha­bab.Spe­răm la asta”,a pre­ci­zat aces­ta. Cu toa­te că „Bu­di” și-ar dori să ră­mână în străi­nă­ta­te, nu es­te ex­clus ca Gi­gi Be­ca­li să-i fa­că o ofer­tă ge­ne­roa­să, mai ales că roșal­baștrii au ma­re ne­voie de un ju­că­tor de cre­ație, ca­re să re­zol­ve de unul sin­gur un meci. „Da, îl vre­au pe Bu­des­cu. El vrea să re­vi­nă. Încă nu am vor­bit cu el”, de­cla­ra­se pa­tro­nul FCSB în ur­mă cu ce­va vre­me. În vârstă de 30 de ani, Con­stan­tin Bu­des­cu a îmbră­cat tri­co­ul roș-al­bas­tru de 37 de ori, reușind să mar­che­ze de 14 ori pen­tru FCSB. De-a lun­gul ca­ri­e­rei, aces­ta a mai evo­luat pen­tru Pe­tro­lul,Astra și Da­lian Yi­fang.

FOTO: INQUAM PHOTOS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.