Echi­li­brul men­tal şi fi­zic, ci­tit pe chip

De­oa­re­ce es­te uni­ta­tea noas­tră cen­tra­lă, ca­re coor­do­nea­ză toa­te ce­le­lal­te păr­ţi ale cor­pu­lui, ori­ce di­fi­cul­ta­te fi­zi­o­lo­gi­că apă­ru­tă la cap – fie ea o ba­na­lă du­re­re sau o boa­lă gra­vă – es­te un sem­nal de alar­mă pri­vind fap­tul că ne sim­ţim ata­ca­tă in­di­vi­dual

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În opi­nia psi­ho­lo­gu­lui Laura Ma­ria Cojocaru, atunci când per­ce­pem o ame­nin­ţa­re – re­a­lă sau ima­gi­na­ră – îndrep­ta­tă că­tre va­lo­ri­le și prin­ci­pi­i­le noas­tră de via­ţă, re­ac­ţia pro­du­să de cap es­te de ce­le mai mul­te ori ofen­si­vă.

1. Pă­rul. Din punct de ve­de­re psi­ho­e­moți­o­nal, aces­ta vor­bește des­pre fo­rța noas­tră in­te­ri­oa­ră. Când nu ne sim­ţim bi­ne, pu­tem ob­ser­va că și pă­rul nos­tru nu ne stă bi­ne, la fel cum, da­că avem o sta­re foar­te bu­nă fi­zi­că și psi­hi­că, pă­rul stră­lu­cește.

2. Ochii. Su­pra­nu­mi­ţi “oglin­da su­fle­tu­lui”, aceștia sunt în strânsă legătură cu pă­re­rea noas­tră des­pre viață (cum “ve­dem” viața).

3. Na­sul. Es­te un or­gan ce are legătură cu in­stinc­tul nos­tru, cu ca­pa­ci­ta­tea de a si­mți (“a mi­ro­si”) per­soa­ne, si­tuații, de­ci­zii po­tri­vi­te sau nu pen­tru noi.

4. Ure­chi­le. Au legătură cu lu­cru­ri­le la ca­re “ple­căm ure­chea”, deci cu înțe­lep­ci­u­nea noas­tră in­te­ri­oa­ră și cu re­zis­te­nța la po­si­bi­li­ta­tea unui alt tip de in­for­mație sau de in­ter­pre­ta­re a ei.

5. Gu­ra. Par­tea su­pe­ri­oa­ră a gu­rii (atât în

pri­vi­nța bu­ze­lor, cât și a di­nți­lor) es­te le­ga­tă de par­tea noas­tră fe­mi­ni­nă (ate­nția la de­ta­lii, cre­a­ti­vi­ta­te, em­pa­tie), iar cea in­fe­ri­oa­ră es­te le­ga­tă de par­tea mas­cu­li­nă a fi­i­nței noas­tre (ca­pa­ci­ta­tea de a ana­li­za, de­ci­de și acți­o­na pen­tru înde­pli­ni­rea vi­su­ri­lor).

6. Din­ţii. În mod spe­ci­fic, aceștia au legătură cu ca­pa­ci­ta­tea de a lua de­ci­zii. Une­ori avem ten­di­nța să re­nu­nțăm la acți­u­ni­le con­cre­te, fă­ră a ne asu­ma răb­da­rea, tim­pul și mi­ni­mul de efort ne­ce­sar împli­ni­rii obi­ec­ti­ve­lor pro­pu­se.

Da­că ana­li­zăm spe­ci­fic fi­e­ca­re par­te com­po­nen­tă a ca­pu­lui, pu­tem de­ve­ni mai co­nști­e­nți asu­pra ti­pu­lui de re­zis­te­nță psi­ho-emoți­o­na­lă pe ca­re l-am dez­vol­tat.” LAURA MA­RIA COJOCARU, psi­ho­log

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Na­sul poa­te per­ce­pe până la 50.000 de mi­ro­suri di­fe­ri­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.