ACADEMIA CATAVENCU

Gi­gi l-a de­mis pe Be­ca­li

Romania Libera - - Mica Republicat­e - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro by Va­li Ivan

Fi­na­nța­to­rul Fot­bal Club FCSB, Gi­gi Be­ca­li, l-a de­mis pe an­tre­no­rul for­mați­ei, Gi­gi Be­ca­li, du­pă înfrânge­rea 1–2 cu Astra, din Liga I, în par­ti­da dis­pu­ta­tă pe te­ren pro­priu, dar, tot u ș i, în de­pla­sa­re, la Gi­ur­giu. Pa­tro­nul Gi­gi Be­ca­li es­te ne­mu­lțu­mit de mo­dul în ca­re an­tre­no­rul Gi­gi Be­ca­li a al­că­tu­it pri­mul 11 al FCSB.“Să se la­se de fot­bal.De-acum eu fac echi­pa,eu fac to­tul.Nu se poa­te așa ce­va”,a spus fi­na­nța­to­rul FCSB, Gi­gi Be­ca­li,des­pre an­tre­no­rul Gi­gi Be­ca­li. În re­pli­că, an­tre­no­rul de­mis Gi­gi Be­ca­li spu­ne des­pre pa­tro­nul echi­pei, Gi­gi Be­ca­li, că stri­că at­mos­fe­ra din ves­tiar. „Nea Gi­gi es­te pa­tro­nul echi­pei și el are drep­tul să fa­că ce vrea. Mă re­trag, dar ră­mân cu su­fle­tul ală­turi de Ste­aua. Nu se știe ce va fi pe vi­i­tor”,a de­cla­rat an­tre­no­rul Gi­gi Be­ca­li la des­pă­rți­rea de FCSB. Din in­for­mați­i­le noas­tre, fa­vo­rit pen­tru a pre­lua pos­tul de an­tre­nor al for­mați­ei lui Gi­gi Be­ca­li ar fi ce­le­brul Pe­tri­că, cel ca­re „dă pe GSP“.Aces­ta ar fi ră­mas li­ber de con­tract, du­pă ce Ga­ze­ta Spor­tu­ri­lor a re­nu­nțat la pos­tul său de te­le­vi­zi­u­ne,iar Pe­tri­că a ră­mas fă­ră me­se­ria sa de ba­ză, ace­ea dea co­mu­ta te­le­vi­zo­rul pe GSP. Tot în ur­ma vic­to­ri­ei Astrei con­tra FCSB, im­pre­sa­ra Ana­ma­ria Pro­dan ar fi re­nu­nțat să îl mai lo­ve­as­că pe an­tre­no­rul Dan Ale­xa, lă­sându-se ea ples­ni­tă de aces­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.