Smin­te­li în for­mă con­ti­nua­tă

Mi­nis­trul de Inter­ne ple­a­că, șe­ful Po­li­ţi­ei ple­a­că, dar in­com­pe­ten­ţa, in­di­fe­ren­ţa, de­zin­te­re­sul, ne­sim­ţi­rea, obrăz­ni­cia ră­mân. E ches­tie de ADN.

Romania Libera - - Prima Pagina - EUGEN ȘERBĂNESCU edi­to­ria­list

La Ga­lați, o fa­tă pli­nă de sânge, în pli­nă stra­dă, nu pri­mește ni­cio re­a­cție de spri­jin din par­tea unui echi­paj de Po­liție stați­o­nat la un me­tru dis­ta­nță, în po­fi­da tre­că­to­ri­lor ca­re îl so­me­a­ză să acți­o­ne­ze. San­cți­u­nea apli­ca­tă po­lițiști­lor în cau­ză? Vor pa­tru­la bi­ped, nu în mași­nă! Te-ar um­fla râsul, da­că nu ar fi de plâns.

La Di­oști – sa­tul din Dolj de un­de a dis­pă­rut, în apri­lie, Lu­i­za, fa­ta pe ca­re Din­că a re­cu­nos­cut că a ucis-o – o altă fa­tă de 15 ani, Isa­be­la Bi­ra, s-a ci­oc­nit de Po­liție, dar a avut no­roc, ea scă­pând to­tuși cu viață. La ape­lul ei re­pe­tat de aju­tor – fi­ind hă­rțu­i­tă de fos­tul ei iu­bit, ca­re i-a in­trat în cur­te de do­uă ori cu to­po­rul („Îți pun ca­pul în gar­dul șco­lii!“) –, lu­cră­to­rii de la se­cția de Po­liție i-au răs­puns: „Te amen­dăm da­că mai suni la 112!“. Ca­re se­cție de Po­liție? Ace­e­ași ca­re s-a (dez)ocu­pat, într-o pri­mă fa­ză, și de ca­zul dis­pa­riți­ei Lu­i­zei. Ca­re po­lițiști? Aceiași ca­re i-au re­pli­cat ma­mei Lu­i­zei că fi­i­ca ei „a ple­cat cu un Fă­tFru­mos“. Pam-pam.

Pe zi ce tre­ce,se do­ve­dește că im­po­te­nța lus­tru­i­tă,cu ștaif, a struc­tu­ri­lor po­liți­e­nești de stat – ca­re au ma­sa­crat ca­zul Ale­xan­drei și al Lu­i­zei și al ce­lor 400 de dis­pă­ruți doar în 2018

– nu es­te ex­ce­pția,ci chiar re­gu­la lor de com­por­ta­ment,chiar fe­lul lor de a fi.Un

mo­dus vi­ven­di ha­lu­ci­nant pen­tru o ța­ră in­tra­tă – ca­len­da­ris­tic – în se­co­lul 21 și mem­bră – for­mal – în UE.Cei în cau­ză, mu­lți,sunt ati­nși de ce­ea ce dna Ingrid Mo­ca­nu nu­mește in­spi­rat „sin­dro­mul dum­ne­zei­rii“,că­ru­ia însă i-aș ex­tin­de co­nți­nu­tul avut în ve­de­re de au­toa­re, de la au­to­su­fi­ci­e­nța pro­fe­si­o­na­lă la una și mai gra­vă,fa­li­men­ta­ră în or­di­nea fun­cți­o­nă­rii sta­tu­lui de drept – „au­to­su­fi­ci­e­nța im­pu­ni­tății“.

Mo­dul lor de a se com­por­ta în exer­ciți­ul fun­cți­u­nii es­te unul nu de ser­vant al so­ci­e­tății ci­vi­le – cum ar tre­bui să fie –,ci de stă­pân al ei (prin pârghii vă­zu­te sau ne­vă­zu­te),de sta­ros­te de­ghi­zat în agent, ca­re nu ris­că ni­cio con­se­ci­nță în caz de rea con­du­i­tă și de bat­jo­co­ri­re a ce­lor pe ca­re sunt plă­tiți să-i de­ser­ve­as­că.Mai pe ro­mânește,da­că ești om de rând,și nu per­soa­nă pu­bli­că, da­că nu vii din par­tea „cu­i­va“sau nu su­nă ni­meni pen­tru ti­ne, te poți con­si­de­ra fi­ul ploii,nu se ui­tă nici dra­cu’ la ti­ne,ba mai ești luat și la mișto, da­că nu ești fă­cut de-a drep­tul sus­pect în cau­za pe ca­re ai venit s-o re­cla­mi. Or,ar­bi­tra­ri­ul și umoa­rea per­so­na­lă fi­ind do­uă smin­te­li ce înflo­resc cu pre­că­de­re la cei ca­re se bu­cu­ră de im­pu­ni­ta­te (dea­su­pra lor ne­mai­fi­ind ni­cio altă en­ti­ta­te dis­pu­să să-i cen­zu­re­ze), res­pec­ti­vii se văd niște „mici dum­ne­zei“,mai exact,ți­nând cont de timp și loc,niște mici ce­aușei post-de­cem­briști.Ei re­pre­zin­tă proi­e­cția freu­dia­nă,pes­te de­ce­nii,a unei pe­ri­oa­de re­pre­si­ve,în ca­re in­sti­tuți­i­le de fo­rță nu de­ser­ve­au,ci înscla­vi­zau po­pu­lația,și ca­re,ia­tă,hăi­tu­i­ește – și du­pă 30 de ani – men­ta­lul pa­triar­ha­lo-tri­bal au­toh­ton, năs­când,în con­ti­nua­re,mo­nștri cu epo­leți. Po­liția lup­tă acum pe toa­te fron­tu­ri­le nu pen­tru co­rec­ta­rea de fond a pres­tați­ei, ci pen­tru sal­vgar­da­rea pro­pri­ei ima­gini. Coar­nă,Ci­o­can și cei­la­lți gla­dia­tori de ecran mun­cesc din greu să dre­a­gă bu­su­i­o­cul. Dar nici chiar ei nu pot să ex­pli­ce de ce ex­per­ti­za­rea lap­to­pu­lui și a te­le­foa­ne­lor in­cul­pa­tu­lui sur­vi­ne la 10 zi­le de la eveni­ment. De ce câi­nii de de­pis­ta­re a ur­me­lor au apă­rut așa târziu în sce­nă? De ce pe­te­le de sânge n-au fost pre­le­va­te în pri­ma zi? Ama­to­rism înfi­o­ră­tor, de­lă­sa­re sau... com­pli­ci­ta­te cu in­frac­to­rul? Ci­ne poa­te ști?

EUGEN ȘERBĂNESCU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.