Ro­mânia, mai aproa­pe de Sta­te­le Uni­te

În pa­tru ani de man­dat, preșe­din­te­le Io­han­nis a între­prins do­uă vi­zi­te la Ca­sa Albă și ni­ci­u­na cu li­de­rul Krem­li­nu­lui, de­ţi­nă­to­rul Te­zau­ru­lui Ro­mâni­ei și ve­ci­nul „te­zau­ru­lui“Mă­rii Ne­gre.

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În pa­tru ani de man­dat, preșe­din­te­le Io­han­nis a între­prins do­uă vi­zi­te la Ca­sa Albă și ni­ci­u­na cu li­de­rul Krem­li­nu­lui, de­ţi­nă­to­rul Te­zau­ru­lui Ro­mâni­ei și ve­ci­nul „te­zau­ru­lui“Mă­rii Ne­gre.

Acest par­te­ne­riat ma­jor cu Ca­sa Albă tre­bu­ie fruc­ti­fi­cat de am­be­le pă­rți, un lu­cru pe ca­re ame­ri­ca­nii îl apre­cia­ză la omo­lo­gii lor. „Fruc­te­le“întâlni­rii de la ju­mă­ta­tea anu­lui 2017 nu se văd pen­tru Ro­mânia.

Acest par­te­ne­riat ma­jor cu Ca­sa Albă tre­bu­ie fruc­ti­fi­cat de am­be­le pă­rți, un lu­cru pe ca­re ame­ri­ca­nii îl apre­cia­ză la omo­lo­gii lor. „Fruc­te­le“întâlni­rii de la ju­mă­ta­tea anu­lui 2017 nu se văd pen­tru Ro­mânia, preșe­din­te­le Io­han­nis a su­sți­nut sta­tul de drept și a con­ti­nuat lup­ta an­ti­co­ru­pție, însă în ce­ea ce pri­vește in­ves­tiți­i­le ame­ri­ca­ne, par­te­ne­ria­te­le pe di­ver­se do­me­nii de ma­re im­por­ta­nță, cum ar fi au­tos­tră­zi­le, nu sunt nici mă­car sub for­mă de proi­ect dez­bă­tu­te în CSAT. Lip­sa au­tos­tră­zi­lor nu pa­re să fie pe lis­ta „aten­ta­te­lor la si­gu­ra­nța nați­o­na­lă“.

Nici Gu­ver­nul Ci­o­loș, nici cel PSD-ALDE nu au înde­pli­nit ce­ri­nțe­le in­ves­ti­to­ri­lor au­toh­toni și străini,înde­păr­tându-i de la ma­sa dis­cuți­i­lor prin ina­cți­u­nea față de abu­zu­ri­le ju­di­cia­re ale con­tes­tați­i­lor nes­fârși­te și blo­ca­rea proi­ec­te­lor în in­sta­nță de că­tre rău­voi­tori.

Te­zau­rul Ro­mâni­ei,Nord Stre­am II și „ga­ze­le na­tu­ra­le din Ma­rea Ne­a­gră“

Preșe­din­te­le Io­han­nis nu a avut ni­cio întâlni­re cu preșe­din­te­le Pu­tin în toți cei 4 ani de man­dat. O po­li­ti­că ex­ter­nă de­zas­tru­oa­să și în de­fa­voa­rea dez­vol­tă­rii Ro­mâni­ei. Re­zul­ta­te­le sunt vi­zi­bi­le și de ma­re im­pact: Ro­mânia a pi­er­dut lo­cul de mem­bru ne­per­ma­nent în Con­si­li­ul ONU, „inde­pen­de­nța ener­ge­ti­că“nu exis­tă, Ru­sia oco­lește Ro­mânia,Unga­ria – par­te­ne­rul de nă­dej­de al Ru­si­ei – jon­gle­a­ză cu ga­ze­le Ro­mâni­ei,Aus­tria pu­ne și ea bețe în roa­te la do­ri­nța li­de­ru­lui de la Krem­lin. Cu toa­te aces­tea, par­te­ne­rul stra­te­gic ame­ri­can, prin preșe­din­te­le Trump, nu s-a sfi­it să-și va­dă omo­lo­gul de la Krem­lin cu o frec­vență des­tul de ma­re, în ci­u­da ce­lei mai mari dis­pu­te, cea cu pri­vi­re la Tra­ta­tul pri­vind Fo­rțe­le Nu­cle­a­re Inter­me­dia­re (INF). Fă­ră un acord cu Ru­sia,se ale­ge pra­ful de bo­găția ui­ta­tă a Ro­mâni­ei din cu­fe­re­le de la Krem­lin,dar și de mult lău­da­ta „in­de­pen­de­nță ener­ge­ti­că“În de­cem­brie 1916,Ro­mânia de­ci­dea tran­smi­te­rea tem­po­ra­ră a Te­zau­ru­lui în Ru­sia. În au­gust 1916, Ro­mânia a in­trat în Pri­mul Răz­boi Mon­dial de par­tea Aliați­lor. În noi­em­brie 1916, Con­si­li­ul Nați­o­nal al Băn­cii Cen­tra­le a Ro­mâni­ei a de­cis să tran­smi­tă, pen­tru păs­tra­re tem­po­ra­ră, între­gul său Te­zaur alia­tu­lui său – Ru­sia, ca­re, de fapt, își ofe­ri­se cu ama­bi­li­ta­te ser­vi­ci­i­le. La 2 de­cem­brie Ban­ca Cen­tra­lă a de­cis, iar la 12 de­cem­brie Con­si­li­ul de Mi­niștri al Ro­mâni­ei a apro­bat ace­as­tă de­ci­zie. Gu­ver­nul rus s-a an­ga­jat nu doar să pre­gă­te­as­că tran­sfe­ra­rea, dar a și ga­ran­tat in­te­gri­ta­tea ne­con­diți­o­na­tă a Te­zau­ru­lui Ro­mâni­ei atât în tim­pul tran­spor­tă­rii, cât și pe între­a­ga du­ra­tă a ul­te­ri­oa­rei lui păs­trări.

Izo­la­rea Ro­mâni­ei pe plan „ener­ge­tic“es­te de­pli­nă

Toa­te con­duc­te­le ca­re se con­stru­i­esc oco­lesc Ro­mânia prin sud și nord,iar toa­te con­duc­te­le ca­re se proi­ec­te­a­ză oco­lesc Ro­mânia pe la vest.

Nord Stre­am II – Rușii vor oco­li Ucrai­na prin nord,cu sis­te­mul de con­duc­te Nord Stre­am (I și II, având o ca­pa­ci­ta­te de 110 mi­liar­de mc) și prin sud, cu sis­te­me­le de con­duc­te Blue Stre­am și Turk Stre­am (având o ca­pa­ci­ta­te de pes­te 47 mi­liar­de mc).Dar aces­te do­uă ru­te oco­li­toa­re, prin nor­dul și su­dul con­ti­nen­tu­lui,vor oco­li nu doar Ucrai­na,ci și Ro­mânia.

Proi­ec­tul BRUA es­te de 1,75 mi­liar­de mc anual, iar re­zer­ve­le din Ma­rea Ne­a­gră sunt de 2,7 mi­liar­de mc anual. Inițial, Unga­ria a pro­mis că va tran­za­cți­o­na ga­ze­le ca­re vin din Ro­mânia, dar Tran­sgaz nu are con­fir­ma­te con­trac­te­le de re­zer­va­re de gaz, iar mai nou, nici con­duc­ta ca­re să ver­se ga­ze­le de la Ma­rea Ne­a­gră în con­duc­ta BRUA nu are re­zer­va­re de ca­pa­ci­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.