DI­REC­TO­RUL AD­JUNCT DE LA PRO­TEC­ŢIA CO­PI­LU­LUI GA­LA­ŢI, ELI­MI­NAT DIN SIS­TEM

Preșe­din­te­le CJ Ga­la­ţi, Cos­tel Fo­tea, a ce­rut de­mi­sia au­to­ru­lui de­cla­ra­ţi­ei re­vol­tă­toa­re re­fe­ri­toa­re la mi­no­ra de 14 ani, în ca­re spu­nea că „ac­tul se­xual a fost con­sim­ţit“.

Romania Libera - - Pri­ma Pa­gi­na - @ro­ma­nia­li­be­ra.ro ti­cu.ci­o­bo­ta­ru

DI­REC­TO­RUL AD­JUNCT

DE LA PRO­TEC­ŢIA CO­PI­LU­LUI GALAŢI, ELI­MI­NAT DIN SIS­TEM

Di­rec­to­rul ad­junct de la Di­re­cția Ge­ne­ra­lă pen­tru Asis­te­nță So­cia­lă și Pro­te­cția Co­pi­lu­lui (DGAS­PC) Ga­lați, Ci­prian Gro­za, a fost eli­mi­nat din sis­te­mul de pro­te­cție a co­pi­lu­lui la mai puțin de 24 de ore de la apa­riția în pre­să a de­cla­rați­i­lor sa­le în le­gă­tu­ră cu ca­zul ti­ne­rei de 14 ani ca­re a fost agre­sa­tă se­xual, de­cla­rații ce au re­vol­tat opi­nia pu­bli­că. Pen­tru a dis­cul­pa re­pre­zen­ta­nții DGAS­PC de res­pon­sa­bi­li­ta­tea în pro­du­ce­rea aces­tui caz,Gro­za afir­ma­se că ac­tul se­xual al mi­no­rei cu un tânăr de 15 ani a fost cu „con­si­mță­mântul“vic­ti­mei, că nu a fost vor­ba de un vi­ol,ig­no­rând fap­tul că ori­ce act se­xual întreți­nut cu un mi­nor es­te o agre­si­u­ne se­xua­lă,pe­dep­si­tă de le­ge. „O anchetă a sta­bi­lit că ac­tul se­xual a fost con­si­mțit. Am stat de vor­bă cu ea ime­diat du­pă in­ter­venția chi­rur­gi­ca­lă,a fost con­si­lia­tă psi­ho­lo­gic și,din ce­ea ce ne-a re­la­tat,nu a fost vor­ba de un vi­ol“,spu­nea Gro­za.

Au­to­rul de­cla­rați­i­lor re­vol­tă­toa­re,dat afa­ră din sis­tem

Ime­diat du­pă ce de­cla­rați­i­le lui Ci­prian Gro­za au fost pre­lua­te de pre­să și au apă­rut și pri­me­le re­a­cții ale opi-ni­ei pu­bli­ce, preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui

Ju­dețe­an Ga­lați, Cos­tel Fo­tea, i-a ce­rut aces­tu­ia să de­mi­si­o­ne­ze din fun­cția de di­rec­tor ad­junct, dar și din DGAS­PC, ast­fel încât aces­ta să fie eli­mi­nat de­fi­ni­tiv din sis­te­mul de asis­te­nță so­cia­lă.„Pen­tru de­cla­rația re­vol­tă­toa­re pe ca­re di­rec­to­rul ge­ne­ral ad­junct al Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le pen­tru Asis­te­nță So­cia­lă și Pro­te­cția Co­pi­lu­lui a dat-o, i-am ce­rut de­mi­sia în re­gim de ur­ge­nță. Și-a înain­tat de­mi­sia, o am de­ja.Toa­tă de­cla­rația da­tă de di­rec­to­rul ge­ne­ral ad­junct es­te una re­vol­tă­toa­re și a dus la ce­re­rea de­mi­si­ei. Es­te o de­cla­rație inac­cep­ta­bi­lă,eu nu o să ac­cept ni­ci­o­da­tă o ast­fel de de­cla­rație din par­tea unui con­du­că­tor de in­sti­tuție pu­bli­că, mai ales cum es­te ace­ea de Pro­te­cția Co­pi­lu­lui,un­de es­te vor­ba des­pre co­pii ca­re tre­bu­ie să fie pro­te­jați. Es­te o si­tuație re­gre­ta­bi­lă. Es­te vor­ba de un co­pil de 14 ani,ca­re are ne­voie de pro­te­cție,și noi tre­bu­ia să o pro­te­jăm pe acea mi­no­ră,ca și pe cei­la­lți co­pii“, ne-a de­cla­rat Cos­tel Fo­tea. Între­bat ce anu­me l-a de­ran­jat în de­cla­rați­i­le ad­junc­tu­lui de la DGAS­PC, preșe­din­te­le CJ Ga­lați s-a re­fe­rit la em­pa­tia pe ca­re tre­bu­ie să o ai­bă ori­ca­re an­ga­jat din asis­te­nța so­cia­lă față de per­soa­ne­le asis­ta­te: „În pri­mul rând es­te vor­ba des­pre em­pa­tie.Când vor­bim des­pre o in­sti­tuție cum e ace­ea de Pro­te­cția Co­pi­lu­lui,vor­bim des­pre em­pa­tie și nu ne dăm cu pre­su­pu­sul“.

În ur­ma an­che­tei,ar pu­tea re­zul­ta și alte de­mi­teri

Preșe­din­te­le CJ Ga­lați a anu­nțat că a tri­mis o echi­pă de con­trol la DGAS­PC Ga­lați pen­tru a ve­ri­fi­ca da­că sunt res­pec­ta­te mă­su­ri­le de pro­te­cție a mi­no­ri­lor in­ter­nați în cen­tre­le de pla­sa­ment și ca­se­le de tip fa­mi­lial, iar în ba­za ra­por­tu­lui de con­trol ar pu­tea ur­ma și alte san­cți­uni și de­mi­teri. „Am dis­pus o anchetă la Di­re­cția pen­tru Pro­te­cția Co­pi­lu­lui, pen­tru a ve­dea ce s-a întâmplat aco­lo și da­că se fac vi­no­va­te și alte per­soa­ne în le­gă­tu­ră cu ace­as­tă si­tuație ne­do­ri­tă. Du­pă ce voi avea re­zul­ta­tul an­che­tei,vă ga­ran­tez că nu voi ezi­ta să iau mă­suri, in­di­fe­rent ci­ne va fi im­pli­cat“, a mai pre­ci­zat Fo­tea. Ră­mâne de vă­zut în ce mă­su­ră con­sta­tă­ri­le echi­pei de con­trol vor afec­ta și ca­ri­e­ra ad­mi­nis­tra­ti­vă a di­rec­toa­rei ge­ne­ra­le a DGAS­PC Ga­lați, Ma­non Cris­to­lo­ve­a­nu, ca­re con­du­ce in­sti­tuția de 8 ani. Cris­to­lo­ve­a­nu a fost nu­mi­tă po­li­tic,du­pă ce o pe­ri­oa­dă a fost șe­fa de ca­bi­net a preșe­din­te­lui PSD Ga­lați, Dan Ni­ca. Între timp, ea și-a su­sți­nut exa­me­nul pen­tru ocu­pa­rea fun­cți­ei de di­rec­tor ge­ne­ral. Preșe­din­te­le CJ Ga­lați, ca­re es­te și preșe­din­te exe­cu­tiv al PSD, nu ex­clu­de ca ace­as­ta să fie de­mi­să, da­că ra­por­tul de con­trol îi va de­mon­stra vi­no­văția: „În mo­men­tul de față nu pot să mă pro­nu­nț,pen­tru că nu am acest ra­port, ca să văd da­că ma­na­ge­ra es­te vi­no­va­tă. Dar da­că ra­por­tul va spu­ne că es­te vi­no­va­tă, asta es­te, co­pi­ii au pri­o­ri­ta­te, iar noi tre­bu­ie să-i pro­te­jăm“.

Gro­za,bu­ge­ta­rul per­fect: di­rec­tor la DGAS­PC și me­dic de fa­mi­lie

Au­to­rul de­cla­rați­i­lor ca­re au re­vol­tat opi­nia pu­bli­că, Ci­prian Gro­za, es­te su­sți­nut în fun­cții pu­bli­ce de PSD. A pri­mit func­ţia de ad­junct la DGAS­PC ca pe o re­com­pen­să, du­pă ce în man­da­tul 2008-2012 a fost con­si­li­er ju­de­ţe­an PSD,iar în 2012 nu a mai avut loc pe lis­tă. Gro­za es­te cel ca­re și-a asu­mat re­lați­i­le DGAS­PC Ga­lați cu pre­sa,di­rec­toa­rea Ma­non Cris­to­lo­ve­a­nu evi­tând să dis­cu­te cu jur­na­liștii. Si­mul­tan cu fun­cția de di­rec­tor ad­junct la DGAS­PC Ga­lați, Ci­prian Gro­za își exer­ci­tă, în ace­lași bi­rou, și ca­li­ta­tea de me­dic de fa­mi­lie în co­mu­na Cu­ca, si­tua­tă la 40 km de Ga­lați.Frec­vent,să­te­nii din Cu­ca vin la se­di­ul DGAS­PC Ga­lați pen­tru a-și lua rețe­te­le și tri­mi­te­ri­le pen­tru analize de la me­di­cul lor de fa­mi­lie.„Ne po­me­nim frec­vent pe ho­lu­ri­le di­re­cți­ei cu să­teni ca­re ne între­a­bă un­de e ca­bi­ne­tul dom­nu­lui doc­tor, pen­tru că vin să-și ia rețe­te­le“,ne-a de­cla­rat o fun­cți­o­na­ră.

„Le­gea tă­ce­rii“la Pro­te­cția Co­pi­lu­lui Ga­lați

Gro­za nu es­te la pri­mul de­ra­paj.El a mai dat de­cla­rații con­tro­ver­sa­te și cu pri­le­jul altor scan­da­luri în ca­re au fost im­pli­cați an­ga­jați ai DGAS­PC Ga­lați. Unul din­tre aces­tea s-a pro­dus în 2014,la Cen­trul de Pla­sa­ment nr.3 din Galaţi, nu­mit în pre­să „Cen­trul groa­zei“. Di­rec­toa­rea cen­tru­lui, Mi­oa­ra Ghe­or­ghiu, se­si­za­se anu­mi­te mo­di­fi­cări în com­por­ta­men­tul co­pi­i­lor și înre­gis­tra­se au­dio ce­ea ce se întâmpla în lip­sa sa.Ast­fel a tran­smis con­du­ce­rii DGAS­PC un ra­port prin ca­re sem­na­la că „în cen­tru ave­au loc abu­zuri fi­zi­ce,însem­nând bă­tăi cu pal­ma sau cu obi­ec­te pre­cum lin­gu­ra sau bă­ţul, dar şi abu­zuri emo­ţi­o­na­le de ge­nul unor ape­la­ti­ve in­de­cen­te adre­sa­te co­pi­i­lor, in­ti­mi­dări cu vi­o­len­ţă fi­zi­că, ame­nin­ţări cu moar­tea“. Ges­tul di­rec­toa­rei a fost ur­mat de o pu­ter­ni­că re­ac­ţie a „sis­te­mu­lui“împotriva sa. Ci­prian Gro­za a avut o ie­şi­re ner­voa­să în sti­lul po­li­tru­ci­lor din anii ᾽50, acu­zând că „a fost o me­to­dă se­cu­ris­tă fo­lo­si­tă de doam­na di­rec­tor“.

Prin de­ci­zia 297/19.02.2014, Mi­oa­ra Ghe­or­ghiu a fost sus­pen­da­tă din fun­cție, apoi Co­mi­sia de Dis­ci­pli­nă a ho­tă­rât des­fa­ce­rea con­trac­tu­lui de mun­că. Fos­ta di­rec­toa­re a con­tes­tat în in­sta­nță atât de­ci­zia de sus­pen­da­re din fun­cție,cât și des­fa­ce­rea con­trac­tu­lui de mun­că. În do­sa­rul nr. 1.682/121/2014, in­sta­nța de la Tri­bu­na­lul Ga­lați a pro­nu­nțat sen­ti­nța nr. 1342/10.10.2014, prin ca­re a anu­lat de­ci­zia 297/19.02.2014 și a obli­gat DGAS­PC să-i plă­te­as­că Mi­oa­rei Ghe­or­ghiu „drep­tu­ri­le sa­la­ria­le cu­veni­te pe pe­ri­oa­da sus­pen­dă­rii con­trac­tu­lui in­di­vi­dual de mun­că“. Fos­ta di­rec­toa­re a ră­mas în afa­ra sis­te­mu­lui de pro­te­cție a co­pi­lu­lui pen­tru că a încăl­cat „le­gea tă­ce­rii“im­pu­să la DGAS­PC Ga­lați.

Pen­tru de­cla­rația re­vol­tă­toa­re pe ca­re di­rec­to­rul ge­ne­ral ad­junct al Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le pen­tru Asis­te­nță So­cia­lă și Pro­te­cția Co­pi­lu­lui a dat-o, i-am ce­rut de­mi­sia în re­gim de ur­ge­nță.“ COS­TEL FO­TEA, preșe­din­te­le CJ Galaţi

Preșe­din­te­le CJ Ga­lați Cos­tel Fo­tea

Di­rec­to­rul de­mi­si­o­nar, Ci­prian Gro­za

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.