MIZA NEGOCIERIL­OR DIN­TRE ALDE ȘI PRO RO­MÂNIA

ALDE ne­go­cia­ză o alian­ţă cu Pro Ro­mânia. Vic­tor Pon­ta con­di­ţi­o­nea­ză co­la­bo­ra­rea de ieși­rea ALDE

Romania Libera - - Actualitat­e - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Am spus «da­că ALDE ie­se de la gu­ver­na­re sun­tem dis­puși să dis­cu­tăm un proi­ect po­li­tic co­mun»! Azi am pro­gre­sat foar­te mult în acest sens!” VIC­TOR PON­TA preșe­din­te Pro Ro­mânia

De­cla­rații con­tra­dic­to­rii du­pă o ne­go­ci­e­re po­li­ti­că între PSD și ALDE. În fa­za iniția­lă, li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a anu­nțat lua­rea unei de­ci­zii pri­vind o alia­nță. ”Dis­cu­ţii fruc­tu­oa­se în ace­as­tă di­mi­nea­ţă cu li­de­rul Pro Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta : am ho­tă­rât o vi­i­toa­re co­la­bo­ra­re sub for­ma unei Alian­ţe po­li­ti­ce!”, a fost pos­ta­rea lui Tă­ri­ce­a­nu pe o rețea de so­cia­li­za­re. Între timp, li­de­rul Pro Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta, a con­fir­mat întâlni­rea, afir­mând, însă, că nu s-a luat ni­cio de­ci­zie. ”Nu am luat de­ci­zii - dar am dis­cu­tat și pro­gre­sat!”, a co­men­tat Vic­tor Pon­ta. Du­pă de­cla­rația lui Pon­ta, Tă­ri­ce­a­nu și-a schim­bat pos­ta­rea: ”Dis­cu­ţii fruc­tu­oa­se în ace­as­tă di­mi­nea­ţă cu li­de­rul Pro Ro­mânia,

Vic­tor Pon­ta: am dis­cu­tat o vi­i­toa­re co­la­bo­ra­re sub for­ma unei Alian­ţe po­li­ti­ce!”.Ce­le do­uă par­ti­de ur­me­a­ză să ai­bă gru­puri par­la­men­ta­re co­mu­ne și să ne­go­ci­e­ze un pro­to­col de co­la­bo­ra­re.

Ie­se ALDE de la gu­ver­na­re?

Din­co­lo de me­sa­je­le con­tra­dic­to­rii, es­te cert că ne­go­ci­e­ri­le ALDE-Pro Ro­mânia des­chid nu doar po­si­bi­li­ta­tea unei alia­nțe între ce­le do­uă par­ti­de, ci chiar po­si­bi­li­ta­tea ieși­rii ALDE de la gu­ver­na­re. O spu­ne chiar li­de­rul Pro Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta, ca­re la­să să se înțe­le­a­gă că es­te o con­diție a pa­ra­fă­rii alia­nței. Prac­tic, Vic­tor Pon­ta a re­pus pe ta­pet ide­ea ieși­rii ALDE de la gu­ver­na­re. „Pe 22 iu­lie am spus «da­că ALDE ie­se de la gu­ver­na­re sun­tem dis­puși să dis­cu­tăm un proi­ect po­li­tic co­mun»! Azi am pro­gre­sat foar­te mult în acest sens!”.

Pri­ma re­ac­ţie din in­te­ri­o­rul ALDE la anun­ţul că for­ma­ţi­u­nea ar pu­tea in­tra într-o alian­ţă po­li­ti­că cu Pro Ro­mânia a venit de la se­na­to­rul Te­o­dor Me­leş­ca­nu, ca­re spu­ne că va tre­bui sta­bi­lit, mai întâi, în ce va con­sta alian­ţa, însă su­ge­re­a­ză că ALDE ar tre­bui să ia­să din coa­li­ţia de gu­ver­na­re şi să in­tre în opo­zi­ţie. „Nu pu­tem să fim cu un pi­ci­or în coa­li­ţia de gu­ver­na­re şi cu un pi­ci­or în opo­zi­ţia la ni­vel par­la­men­tar.Lu­cru­ri­le tre­bu­ie să fie tran­şa­te”, a spus Me­leş­ca­nu. Între­bat şi de sta­rea ac­tua­lei alian­ţe cu PSD, fos­tul mi­nis­tru de Externe a de­cla­rat că „pe anu­mi­te te­me,re­la­ţia cu PSD nu func­ţi­o­nea­ză”.

FOTO: FA­CE­BOOK

Li­de­rii PSD și ALDE au înce­put ne­go­ci­e­ri­le pen­tru for­ma­rea unei alia­nțe

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.