PRIMARII CRITICĂ MĂ­SU­RI­LE DE AUSTERITAT­E

Romania Libera - - Actualitat­e -

Aso­cia­ţia Mu­ni­ci­pi­i­lor din Ro­mânia critică un proi­ect de or­do­nan­ţă al Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor, pus în dez­ba­te­re pu­bli­că, prin ca­re se înghe­a­ţă an­ga­jă­ri­le în ad­mi­nis­tra­ţie, re­pec­tiv la trei pos­turi va­can­te se or­ga­ni­ze­a­ză con­curs pen­tru un post. Proi­ec­tul con­ţi­ne mă­suri de la in­clu­de­rea ti­che­te­lor de va­can­ţă în ba­za de cal­cul a con­tri­bu­ţi­i­lor so­cia­le până la creş­te­rea ni­ve­lu­lui ac­ci­zei la ţi­ga­re­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.