Po­si­bi­li­ta­tea con­tro­lă­rii de la dis­ta­nță a mași­ni­lor

Expu­se pi­ra­ta­ju­lui in­for­ma­tic, ve­hi­cu­le­le pot de­ve­ni „mașini de ucis“.

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Un ra­port al Con­su­mer Wat­chdog, grup ame­ri­can de apă­ra­re a con­su­ma­to­ri­lor, aver­ti­ze­a­ză că ve­hi­cu­le­le co­nec­ta­te la in­ter­net pot de­ve­ni o ame­ni­nța­re la se­cu­ri­ta­tea nați­o­na­lă. Gru­pul afir­mă că res­pon­sa­bi­lii in­dus­tri­ei de au­to­mo­bi­le sunt la cu­rent cu ris­cu­ri­le,ce­ea ce nu-i împi­e­di­că să su­sți­nă fo­lo­si­rea aces­tei teh­no­lo­gii pen­tru noi­le mașini, în de­tri­men­tul se­cu­ri­tății. Expe­rții an­ti­ci­pe­a­ză că un atac ci­ber­ne­tic de am­ploa­re al unui grup de au­to­mo­bi­le la o oră de vârf ar pu­tea du­ce la moar­tea a mii de per­soa­ne. Ra­por­tul ce­re ca toa­te ve­hi­cu­le­le co­nec­ta­te la in­ter­net să fie echi­pa­te cu un bu­ton de opri­re („kill swit­ch“). Po­tri­vit preșe­din­te­lui Con­su­mer Wat­chdog,Ja­mie Co­urt,„Con­gre­sul ar tre­bui să in­ter­vi­nă pen­tru pro­te­ja­rea sis­te­mu­lui nos­tru de tran­sport și a se­cu­ri­tății nați­o­na­le“. Con­struc­to­rii ame­ri­cani de au­to­mo­bi­le cu­nosc aces­te pro­ble­me și vor adop­ta mai mul­te mă­suri de pro­te­cție și do­ta­rea ve­hi­cu­le­lor cu dis­po­zi­ti­ve de se­cu­ri­ta­te ci­ber­ne­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.